Cwestiynau Cyffredin

Sut olwg fydd ar asesiadau yn 2021-22?

Ar hyn o bryd mae llawer o ddysgwyr yn astudio ar gyfer eu cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol. Rydyn ni’n deall efallai fod rhai pryderon gen ti wrth i ti baratoi ar gyfer dy arholiadau a dy asesiadau.

Dyma rai Cwestiynau Cyffredin i roi rhagor o wybodaeth i ti am drefniadau eleni. Mae gwybodaeth hefyd am beth sydd yn ei le i dy gefnogi di wrth i ti sefyll dy arholiadau a dy asesiadau.

Os nad wyt ti'n gallu cael hyd i'r atebion rwyt ti'n chwilio amdanyn nhw, mae rhagor o wybodaeth yn ein canllaw Cymwysterau 2022.

 

Trefniadau ar gyfer eleni – haf 2022

A fydd arholiadau'n cael eu cynnal eleni?

Byddan. Os wyt ti’n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, rydyn ni’n disgwyl i bob arholiad sydd i fod i gael eu cynnal yr haf yma fynd yn eu blaenau. Mae hyn hefyd yn wir am gymwysterau galwedigaethol sydd ag arholiadau.

Pam fod arholiadau'n cael eu cynnal eleni?

Arholiadau yw'r ffordd decaf o asesu dysgwyr mewn cymwysterau sydd wedi'u bwriadu i gael eu hasesu fel hyn.

Rydyn ni’n gwybod bod y pandemig wedi tarfu ar dy addysg di. Felly, mae'r trefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau ychydig yn wahanol eleni, er mwyn rhoi rhywfaint o gymorth ychwanegol i ti.

Sut bydd arholiadau'n deg eleni o ystyried y tarfu sydd wedi bod ar addysg oherwydd Covid-19?

Arholiadau yw’r dull tecaf o asesu ar gyfer cymwysterau a gafodd eu cynllunio i gael eu hasesu gan arholiadau.

Rydyn ni’n deall bod y pandemig wedi tarfu’n gyson ar addysg dysgwyr. Mae nifer o newidiadau wedi cael eu rhoi ar waith eleni i gefnogi dysgwyr ac i gydnabod yr amser yma sydd wedi cael ei golli o ran addysgu a dysgu, er enghraifft:

  • bydd newidiadau i’r ffordd bydd cymwysterau yn cael eu hasesu (yr addasiadau) yn lleihau faint o gynnwys sy’n gallu cael ei asesu yn yr arholiadau
  • bydd graddio yn fwy hael nag yr oedd yn 2019 (sef y tro diwethaf i arholiadau gael eu cynnal).

Bydd CBAC yn dilyn prosesau i sicrhau bod marcio yn  gywir ac yn deg. Rydyn ni’n parhau i weithio gyda CBAC i gytuno ar weithdrefnau ar gyfer dyfarnu graddau eleni sy'n adeiladu ar y drefn arferol gan ddarparu cynllun diogelwch i ddysgwyr ar yr un pryd.

Rydyn ni eisiau rhoi sicrwydd i bob dysgwr yng Nghymru bod y newidiadau yma wedi cael eu gwneud er mwyn sicrhau bod dychwelyd i dymor arholiadau llawn mor hydrin a theg â phosibl. 

Pa newidiadau sy’n digwydd eleni?

Rydyn ni’n gwybod dy fod ti wedi wynebu aflonyddwch yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, felly rydyn ni wedi rhoi newidiadau yn eu lle er mwyn gwneud yn siŵr nad wyt ti dan anfantais.

Mae CBAC wedi gwneud newidiadau (neu addasiadau) i gymwysterau ar gyfer haf 2022. Mae'r newidiadau (neu addasiadau) yn wahanol ar gyfer pob cymhwyster a byddan nhw’n dy helpu di i drefnu dy amser wrth i ti baratoi ar gyfer arholiadau. Er enghraifft, efallai byddai arholiad uned gyfan wedi cael ei ddileu, neu gallai maint y cynnwys sy'n cael ei asesu fod yn llai, neu efallai bod gwybodaeth am y topigau fydd yn yr arholiad wedi cael eu cyhoeddi ymlaen llaw. Mae hyn yn golygu bod modd i ti ganolbwyntio ar astudio ac adolygu wrth i ti baratoi i gael y canlyniadau gorau posibl.

A oes newidiadau ar waith ar gyfer cymwysterau galwedigaethol?

Oes. Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i asesiadau cymwysterau galwedigaethol hefyd. Bydd dy ysgol neu dy goleg yn gwybod pa newidiadau sydd yn eu lle ar gyfer y cymwysterau rwyt ti’n eu hastudio. Os yw’r cymhwyster galwedigaethol rwyt ti’n ei astudio yn cael ei asesu trwy arholiad, bydd rhain yn cael eu cynnal yn ôl y bwriad eleni.

Beth yw gwybodaeth ymlaen llaw?

Mae CBAC a chyrff dyfarnu eraill wedi cyhoeddi gwybodaeth ymlaen llaw am yr arholiadau i helpu dysgwyr drefnu eu gwaith adolygu. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i ddysgwyr am rai agweddau ar eu harholiadau, e.e. y cynnwys, y topigau a'r sgiliau fydd yn cael eu hasesu.

Dydy CBAC ddim wedi rhyddhau gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer pob cymhwyster oherwydd bod newidiadau eraill wedi'u gwneud ar gyfer llawer o gymwysterau. I gael rhagor o wybodaeth am gymwysterau penodol, edrycha ar wefan CBAC.

Dw i'n astudio cymhwyster galwedigaethol newydd i Gymru'n unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant. Beth yw'r trefniadau ar gyfer eleni?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau yn eu lle i ti. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar addysgu ac asesu sydd wedi cael ei achosi gan COVID-19.

Mae'r newidiadau sydd ar gael yn cynnwys lleihau nifer yr asesiadau mae'n rhaid eu cwblhau, sesiynau holi ac ateb llafar ar gyfer asesiadau'r astudiaeth achos, a goruchwylio o bell ar gyfer yr asesiad amlddewis ar y sgrin.

Mae manylion llawn am y newidiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Cymru'n unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i’w cael ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

Dw i'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant gyda 'Cymru' neu 'Cymru a Gogledd Iwerddon' yn y teitl. Beth yw'r trefniadau ar gyfer eleni?

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar newidiadau cyson i ddysgwyr eleni. Mae manylion (Saesneg yn unig) ar gael yma.

Gelli di hefyd gysylltu â dy ysgol, coleg neu gorff dyfarnu i gael rhagor o wybodaeth.

Dw i'n astudio cymhwyster ‘Sgiliau Hanfodol Cymru’. Beth yw'r trefniadau ar gyfer eleni?

Bydd asesiadau ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru yn mynd yn eu blaenau. Gelli di ddod o hyd i fanylion llawn y newidiadau ar gyfer y cymwysterau yma.

Os nad wyt ti’n gallu bod yn bresennol yn dy asesiad, siarada â dy ysgol neu goleg am aildrefnu.

 

Dyfarnu graddau

Pwy fydd yn dyfarnu fy ngradd eleni?

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae graddau wedi cael eu dyfarnu gan ysgolion a cholegau. Ond, wrth i ni ddychwelyd i'r trefniadau asesu arferol, CBAC fydd yn dyfarnu graddau i ddysgwyr yr haf yma. 

Bydd CBAC yn dilyn y prosesau arferol i sicrhau bod marcio yn deg ac yn gyson. Bydd CBAC hefyd yn sicrhau bod y dyfarnu yn haf 2022 fwy hael nag yr oedd cyn y pandemig. Yn Cymwysterau Cymru, byddwn ni’n monitro'r prosesau yma yn ôl yr arfer. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae graddau’n cael eu marcio, gwylia ein canllaw fideo i farcio a dyfarnu.

A fydd fy ngradd UG a gafodd ei dyfarnu yn 2021 yn cyfrannu at fy nghanlyniad Safon Uwch yr haf yma?

Na fydd. Bydd dy radd Safon Uwch yn haf 2022 yn cael ei dyfarnu yn seiliedig ar yr arholiadau a’r asesiadau byddi di’n eu cwblhau eleni.

Cyn y pandemig, cafodd graddau Safon Uwch eu dyfarnu gan roi’r marciau a enillwyd ym mhob uned at ei gilydd (gan gynnwys unedau UG). Llynedd, yn 2021, cafodd graddau UG (nid marciau UG) eu dyfarnu gan ysgolion a cholegau fel Graddau a Bennir gan Ganolfan (CDG). Does dim ffordd i drosi’r un radd UG yma i mewn i farciau mewn modd a fyddai’n deg i bob dysgwr.

Eleni, mae addasiadau wedi cael eu gwneud i gymwysterau, a bydd arholiadau ac asesiadau hefyd yn cael eu marcio’n fwy hael er mwyn gwneud y broses mor deg â phosibl i bob dysgwr.

Pam na all fy ngradd UG a gafodd ei dyfarnu yn 2021 gyfrannu at fy nghanlyniad Safon Uwch yr haf yma?

Does dim ffordd i drosi’r un radd UG yma i mewn i farciau mewn modd a fyddai’n deg i bob dysgwr. Mae hyn oherwydd ar gyfer yr un radd UG mewn blwyddyn arferol, byddai rhai dysgwyr wedi cael mwy o farciau na dysgwyr eraill, a byddai rhai wedi cael llai o farciau nag eraill. Yn ogystal, cafodd y graddau a ddyfarnwyd llynedd eu pennu o dan amgylchiadau gwahanol iawn, a chafodd pryderon eu mynegi am ddiffyg cysondeb yn y broses yma o ddyfarnu graddau ledled Cymru.

Rydych chi wedi cyhoeddi bydd y canlyniadau ar bwynt hanner ffordd yn fras rhwng 2019 a 2021 eleni – beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd?

Fe wnaethon ni’r penderfyniad yma ym mis Hydref, ac mae'n cyd-fynd â'r cynllun yn Lloegr. Mae'n golygu, pan fydd CBAC yn dyfarnu graddau, bydd y broses yn fwy hael nag yr oedd cyn y pandemig.

Mae hyn yn golygu’n gyffredinol bydd canlyniadau cenedlaethol yng Nghymru ar gyfer pob pwnc tua hanner ffordd rhwng lefelau 2019 a 2021. Ar gyfer pob pwnc dylai fod y canlyniadau'n uwch nag oedden nhw yn 2019 (sef y flwyddyn ddiwethaf i ddysgwyr sefyll arholiadau ffurfiol) ac yn is nag oedden nhw yn 2021.

Mae'r dull yma yn darparu diogelwch i ddysgwyr eleni, i gydnabod y tarfu maen nhw wedi ei brofi, yn hytrach na symud yn syth yn ôl i le'r oedd y canlyniadau yn 2019.

Fydd graddau'n llawer is eleni wrth i arholiadau ddychwelyd?

Unwaith bydd arholiadau ac asesiadau di-arholiad wedi'u marcio, bydd CBAC yn dyfarnu dy raddau. Rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi bydd y canlyniadau yng Nghymru yn uwch nag oedden nhw yn 2019 pan gafodd arholiadau eu cynnal ddiwethaf. Ar gyfer haf 2022, bydd CBAC yn fwy hael wrth ddyfarnu graddau er mwyn adlewyrchu’r tarfu sydd wedi bod ar addysgu a dysgu.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda CBAC i gytuno ar weithdrefnau ar gyfer dyfarnu graddau eleni sy'n adeiladu ar y drefn arferol tra’n darparu cynllun diogelwch i ddysgwyr.

Rydyn ni hefyd yn parhau i weithio gyda rheoleiddwyr eraill ar draws y DU fel bod y broses raddio mor deg â phosibl i ddysgwyr.

Beth mae Cymwysterau Cymru yn ei wneud am arholiadau mae rhai canolfannau a dysgwyr yn credu sy'n rhy anodd?

Mae cynhyrchu papurau arholiad yn broses gymhleth ac mae'n digwydd dros sawl cam. I gael rhagor o wybodaeth, darllena Ffocws ar... Sut mae papurau'n cael eu gosod?

Fe wnaethon ni fonitro gwaith CBAC o gynhyrchu papurau arholiad yr haf yma ac rydyn ni’n fodlon â'r prosesau.

Bob blwyddyn, efallai bydd rhai cwestiynau arholiad yn anodd i ddysgwyr, a rhai'n haws. Dim ond ar ôl i arholwyr gael eu hyfforddi ac ystyried ymatebion dysgwyr i bob cwestiwn, caiff cynllun marcio CBAC ei gwblhau ar gyfer pob papur – mae hyn yn sicrhau bod cydnabyddiaeth yn cael ei roi am ystod o atebion, lle bo hynny'n bosibl. Hefyd, mae gofynion pob papur mewn perthynas i eraill yn cael ei ystyried pan fydd ffiniau'r graddau’n cael eu pennu. Rydyn ni’n monitro'r broses ddyfarnu i sicrhau ein bod ni’n fodlon â'r dull gweithredu.

Beth mae Cymwysterau Cymru yn ei wneud os oes gwall mewn papur arholiad?

Mae cynhyrchu papurau arholiad yn broses gymhleth sy’n digwydd dros sawl cam. I gael rhagor o wybodaeth, darllena Ffocws ar... Sut mae papurau’n cael eu gosod?

Fe wnaethon ni fonitro gwaith CBAC o gynhyrchu papurau arholiad yr haf yma. Os bydd gwall yn cael ei weld mewn papur arholiad, yna bydd CBAC yn rhoi gwybod i Cymwysterau Cymru ac yn cymryd camau i leihau’r effaith mae’n ei chael ar ddysgwyr. Fel rhan o'n rôl reoleiddio, rydyn ni’n monitro ymateb CBAC i sicrhau ein bod ni’n fodlon â'r dull gweithredu ac yn sicrhau nad yw dysgwyr o dan anfantais. 

 

Cynlluniau wrth gefn

Beth fydd yn digwydd os bydd angen i mi ynysu neu os dydw i ddim yn gallu sefyll arholiad yr haf yma?

Os bydd angen i ti ynysu ar gyfer un o dy arholiadau, mae amserlen yr arholiadau wedi’i chynllunio fel bod digon o amser rhwng yr arholiadau i ti allu gorffen dy gyfnod ynysu cyn dy arholiad nesaf. Os wyt ti wedi sefyll un papur, ond heb gwblhau pob papur ar gyfer cymhwyster, bydd dy radd yn cael ei dyfarnu gan ddefnyddio’r papur cyntaf yn unig. Os yw'r cymhwyster yn cynnwys asesiad di-arholiad (NEA), bydd hyn hefyd yn cael ei gynnwys.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd rhywbeth yn effeithio arnaf fi ar ddiwrnod arholiad ac yn golygu nad ydw i’n gwneud fy ngorau yn yr arholiad, neu fy mod i’n colli'r arholiad?

Siarada gyda dy ysgol neu dy goleg. Mae CBAC yn cynnal proses o'r enw ystyriaeth arbennig. Os yw dy ysgol neu dy goleg yn credu dy fod ti’n gymwys i gael ystyriaeth arbennig, gallan nhw wneud cais am hyn ar dy ran di. 

Oes unrhyw newidiadau i'r broses ystyried arbennig yr haf yma?

Eleni, mae'r broses ystyriaeth arbennig fwy neu lai’r un fath ag y mae wedi bod mewn blynyddoedd blaenorol.

Os wyt ti wedi sefyll un papur, ond heb gwblhau pob papur ar gyfer cymhwyster, bydd dy radd yn cael ei dyfarnu gan ddefnyddio canlyniad yr un papur hwnnw yn unig. Os yw'r cymhwyster yn cynnwys asesiad di-arholiad (NEA), bydd hyn hefyd yn cael ei gynnwys.

Os nad wyt ti’n gallu sefyll un o dy arholiadau am reswm dilys, yna bydd dy radd yn cael ei dyfarnu yn seiliedig ar ganlyniad uned neu unedau’r cymhwyster rwyt ti wedi ei gwblhau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r canllawiau iechyd cyhoeddus ar gyfer dysgwyr sy'n sefyll arholiadau ac asesiadau yr haf yma. Er mwyn cefnogi dysgwyr, ysgolion a cholegau, mae'r Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) wedi cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru ar y broses ystyriaeth arbennig ar gyfer eleni – gan gynnwys canllawiau penodol ar gyfer ysgolion a cholegau yng Nghymru. 

Gelli di ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses ystyriaeth arbennig yng nghanllaw CBAC i ddysgwyr

Mae hefyd yn bwysig siarad â dy ysgol neu dy goleg di am y broses ystyriaeth arbennig hefyd. Byddan nhw’n gwybod a wyt ti’n gymwys, a nhw sydd yn y sefyllfa orau i gynnig cyngor i ti.

Beth sy'n digwydd os bydda i’n colli'r holl unedau (papurau arholiad, asesiad di-arholiad) ar gyfer cymhwyster?

Os nad wyt ti wedi cwblhau unrhyw asesiadau uned ar gyfer cymhwyster, yna fyddi di ddim yn cael gradd. Mae hyn wedi bod yn wir erioed ar gyfer cymwysterau yng Nghymru a gweddill y DU. Efallai bydd y corff dyfarnu yn gallu darparu llythyr cydnabod, ar gais, i dy gefnogi di i symud ymlaen i hyfforddiant neu addysg arall.

Beth sydd ar waith eleni i leihau'r risg bydd dysgwyr yn colli pob uned o'u cymhwyster?

Yn anffodus, mewn cyfres arholiadau arferol, mae nifer fach o ddysgwyr yn colli pob uned oherwydd salwch neu amgylchiadau eraill nad oes modd eu hosgoi. Eleni, mae amserlen yr arholiadau wedi cael ei chreu fel bod bwlch o 10 diwrnod o leiaf rhwng pob arholiad yn yr un cymhwyster. Dylai hyn leihau'r risg bydd dysgwyr yn colli pob arholiad oherwydd Covid. Er, os yw dysgwr yn sâl iawn, gallai hyn ddigwydd o hyd.

Mae'r newidiadau (addasiadau) sydd wedi cael eu gwneud i TGAU Bioleg, TGAU Cemeg a TGAU Ffiseg wedi lleihau'r asesiad o 3 uned i ddim ond 1 uned yr haf yma. Beth os ydw i'n sâl ac yn methu'r unig arholiad ar gyfer un o'r cymwysterau TGAU yma?

Gan fod y newidiadau a roddwyd ar waith wedi lleihau'r asesiad i un uned yn unig, bydd CBAC yn darparu cyfle arall i sefyll y cymwysterau yma. Mae hyn yn golygu bydd dysgwyr sy'n colli'r arholiad cyntaf oherwydd salwch yn gallu sefyll papur gwahanol yn ddiweddarach yn y gyfres arholiadau.

Siarada gyda dy ysgol neu dy goleg di i gael gwybod beth yw'r dyddiad ar gyfer sefyll arholiad yn ddiweddarach.

 

Trefniadau ar gyfer cymwysterau yn y flwyddyn academaidd nesaf 2022/2023

Fydd yr un addasiadau (newidiadau) i arholiadau ac asesiadau ar waith yn y flwyddyn academaidd nesaf 2022-2023?

Na, fydd yr addasiadau (neu'r newidiadau) i arholiadau ac asesiadau sydd ar waith eleni ddim yn parhau i'r flwyddyn academaidd nesaf 2022-2023. Serch hynny, rydyn ni’n cydnabod bod y pandemig yn parhau i darfu ar addysgu a dysgu, ac felly bydd gwybodaeth ymlaen llaw yn cael ei rhyddhau cyn pob cyfres arholiadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a wnaed i Gymru.

Bydd hyn yn cefnogi dysgwyr yn y flwyddyn academaidd nesaf. Er y dylai cynnwys pwnc y fanyleb gyfan gael ei addysgu o hyd, bydd gwybodaeth ymlaen llaw yn rhoi syniad o'r topigau, y themâu a'r cynnwys y gall dysgwyr eu disgwyl yn eu harholiadau. Y prif nod yw cefnogi gwaith paratoi dysgwyr.

Bydd CBAC yn rhyddhau gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer cyfres arholiadau mis Tachwedd 2022 cyn diwedd tymor yr haf. Bydd gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer cyfres arholiadau mis Ionawr 2023 yn cael ei rhyddhau yn nhymor yr hydref. Bydd gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer cyfres arholiadau haf 2023 yn cael ei rhyddhau yn nhymor y gwanwyn. 

Mae’r mesurau yma yn rhai pontio, ac yn arwydd o’n taith ni yn ôl i drefniadau asesu oedd mewn lle cyn y pandemig.

Beth yw'r trefniadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yn y flwyddyn academaidd nesaf 2022-2023?

Mae'r pandemig yn parhau i gael effaith ar addysg yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau yn cael eu cyflwyno dros ddwy flynedd, sy'n golygu bod rhai dysgwyr eisoes wedi profi aflonyddwch wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cymwysterau a fydd yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.   

Rydyn ni wedi ystyried anghenion dysgwyr yn ofalus ac wedi penderfynu darparu cymorth ychwanegol ar gyfer arholiadau yn y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd gwybodaeth ymlaen llaw yn cael ei rhoi ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sydd wedi’u creu i Gymru yn 2022/2023. Mae gwybodaeth ymlaen llaw yn rhoi syniad o'r topigau, themâu, testunau neu gynnwys arall y gall dysgwyr ei ddisgwyl yn eu harholiadau. Y prif nod yw cefnogi gwaith paratoi dysgwyr.   

Bydd CBAC yn rhyddhau gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer cyfres arholiadau mis Tachwedd 2022 cyn diwedd y tymor yma.   

Mae’r mesurau yma yn rhai pontio, ac yn arwydd o’n taith ni yn ôl i drefniadau asesu oedd mewn lle cyn y pandemig.

Beth yw'r trefniadau ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) yn y flwyddyn academaidd nesaf 2022-2023?

Mae'r pandemig yn parhau i gael effaith ar addysg yng Nghymru. Mae'r Tystysgrifau Her Sgiliau yn cael eu cyflwyno'n bennaf dros ddwy flynedd, sy'n golygu bod rhai dysgwyr eisoes wedi profi aflonyddwch yn y cymwysterau yma.  

Dydy gwybodaeth ymlaen llaw ddim yn bosibl ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau, felly bydd llawer o'r addasiadau presennol ar gyfer y cymwysterau yma yn parhau i'r flwyddyn nesaf, a bydd angen nifer llai o heriau.

Mae’r mesurau yma yn rhai pontio, ac yn arwydd o’n taith ni yn ôl i drefniadau asesu oedd mewn lle cyn y pandemig. 

Beth yw’r trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn y flwyddyn academaidd nesaf 2022/2023?

Mae'r pandemig yn parhau i gael effaith sylweddol ar addysg yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau yn cael eu cyflwyno dros ddwy flynedd, sy'n golygu bod rhai dysgwyr eisoes wedi profi aflonyddwch wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cymwysterau a fydd yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.  

Rydyn ni’n rhagweld y gallai gwybodaeth ymlaen llaw fod yn briodol ar gyfer rhai cymwysterau galwedigaethol a wnaed i Gymru, ond dydy’r penderfyniadau terfynol ddim wedi cael eu gwneud, gan fod yn rhaid bod yn ofalus i ystyried y dulliau a ddefnyddir yn Lloegr.

Byddwn ni’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn y flwyddyn academaidd nesaf unwaith bydd y penderfyniadau terfynol yn cael eu cadarnhau.

 

Cymorth ychwanegol

Dw i'n teimlo’n nerfus am sefyll arholiadau eleni. Ble alla i gael mwy o gefnogaeth?

Mae paratoi ar gyfer arholiadau weithiau’n gallu gwneud i ti deimlo’n bryderus ac o dan straen, ond cofia – dwyt ti ddim ar dy ben dy hun. Os wyt ti'n teimlo dy fod ti angen cymorth ychwanegol, naill ai o ran lles neu gyda dy waith adolygu, mae gan Hyb Dal Ati i Ddysgu lawer o awgrymiadau i dy helpu di i baratoi ar gyfer dy arholiadau ac i ofalu am dy les.

Dw i'n ei chael hi'n anodd paratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau. Ble alla i ddod o hyd i help?

Mae’r cyfnod arholiadau yn gallu bod yn gyfnod anodd i ddysgwyr, rhieni a gofalwyr. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr fod gen ti fynediad at yr help rwyt ti ei angen. Cer i’r adran Cymorth a Chefnogaeth ar ein gwefan ar gyfer dolenni i amrywiaeth o adnoddau a lleoedd lle gelli di gael mynediad at wasanaethau cymorth.

Mae yna hefyd wybodaeth, awgrymiadau adolygu a chymorth lles ar gael drwy hwb cynnwys Lefel Nesa #DaliDdysgu. Yno, gelli di ddod o hyd i gyngor, awgrymiadau ac adnoddau i dy helpu di drwy dymor arholiadau 2022 ac ymlaen i’r cam nesaf yn dy fywyd. 

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae arholiadau'n gweithio, a’r marcio a’r graddio?

Mae pobl yn aml yn ein holi ni am y system arholiadau a sut mae'n gweithio, felly rydyn ni wedi creu Arholiadau 360 i roi golwg 360 ar y system arholiadau yng Nghymru.

Cer i Arholiadau 360 os hoffet ti wybod:

  • Pwy sy'n ysgrifennu fy mhapur arholiad?
  • Beth sy'n digwydd yn ystod y gwaith marcio?
  • Sut mae graddau arholiadau’n cael eu gosod?

Fe gei di ragor o wybodaeth am y system arholiadau yng Nghymru, yn ogystal ag awgrymiadau a help llaw ar gyfer sefyll arholiadau.

 

Beth arall wyt ti eisiau ei wybod?

Anfona dy gwestiwn drwy e-bost at cyfathrebu@cymwysteraucymru.org