Addasiadau i asesiadau 2021/2022

Addasiadau i asesiadau ar gyfer TGAU, UG, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol

Hydref diwethaf, fe wnaethon ni rannu gwybodaeth gydag ysgolion a cholegau i egluro’r newidiadau (neu addasiadau, fel rydyn ni’n eu galw nhw) i asesiadau. Y rheswm am hyn roedd er mwyn rhoi digon o amser i ysgolion a cholegau allu paratoi ar gyfer yr arholiadau fydd yn digwydd yr haf yma. Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i gymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol i adlewyrchu’r tarfu sydd wedi bod ar ddysgu ac addysgu. 

Bydd y newidiadau yn dibynnu ar gynllun y cymwysterau. Am ragor o wybodaeth ar bwnc penodol, gweler:

CBAC Haf 2022: Addasiadau i TGAU

CBAC Haf 2022: Addasiadau i gymwysterau galwedigaethol

CBAC Haf 2022: Addasiadau i UG a Safon Uwch

 Pa newidiadau sy’n digwydd eleni?

Addasiadau i asesiadau di-arholiad (ADA) 

Gellir lleihau'r asesiad ADA a gellir llacio sut neu ble y cynhelir yr asesiad er mwyn cynyddu'r siawns y bydd dysgwyr yn gallu ei gwblhau. 

Symleiddio cynnwys yr asesiad 

Dylai canolfannau barhau i addysgu holl gynnwys y fanyleb, lle bo hynny'n bosibl. Fodd bynnag, mae'r symleiddio yn caniatáu gwneud y mwyaf o amser addysgu a dysgu trwy ganolbwyntio’r gwaith o baratoi at arholiadau ar lai o asesu. Mae'n helpu dysgwyr i ganolbwyntio amser paratoi at arholiadau ar lai o ddeunydd.  

Gwybodaeth ymlaen llaw 

Darperir gwybodaeth am yr hyn a fydd yn cael ei asesu ar adegau y cytunwyd arnynt cyn i'r asesiad gael ei gynnal. Pan ddefnyddiwyd y dull hwn o'r blaen, gellir darparu gwybodaeth yn gynharach na'r arfer. Ar gyfer cymwysterau lle nad yw hyn wedi'i ddefnyddio o'r blaen, gellir ei gyflwyno am y tro cyntaf ar gyfer rhai cymwysterau. 

Dileu uned gyfan 

Ar gyfer rhai cymwysterau, caiff uned asesu ei dileu:  

  • lle cynhelir asesiad o'r uned fel arfer ym mlwyddyn 10 (fel TGAU gwyddoniaeth dwyradd). 
  • ar lefel Safon Uwch, nid oes unrhyw unedau UG yn cael eu hasesu.  

Opsiynau mewn unedau (ar gyfer rhai cymwysterau TGAU) 

Ar gyfer cymwysterau TGAU unedol (fel Cymraeg Ail Iaith a Hanes) lle nad oes patrwm cofrestru cyson ar gyfer unedau ar draws canolfannau, mae opsiwn i ddewis o blith dewis o unedau. Nid oes unrhyw newidiadau i gynnwys ac asesiad yr unedau a astudir.