Hysbysiad preifatrwydd – Ymchwil i brofiad athrawon o wneud penderfyniadau graddio

Cesglir gwybodaeth sy'n adnabod unigolion  yn ystod yr arolwg hwn.

Mae angen i ni wneud hyn er mwyn i ni gasglu gwybodaeth gangan athrawon am ei profiad o wneud penderfyniadau graddio.  Mae hyn er mwyn cefnogi ein prif nodau, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn y system gymwysterau yng Nghymru.  

Ein sail gyfreithlon ar gyfer cadw'r wybodaeth hon yw er mwyn ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac arfer ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. 

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd Data unrhyw ddata personol a gyflwynir.  Bydd ORS (cwmni ymchwil wedi’i leoli yn y DU) yn gweithredu fel prosesydd ar ran Cymwysterau Cymru a bydd yn cadw'r data personol.

Dim ond at y dibenion uchod y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw.  Bydd yn cael ei chadw'n ddiogel am 12 mis ar ôl cwblhau'r prosiect ymchwil ac yna caiff ei dinistrio.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben ac eithrio wrth arfer ein tasg gyhoeddus. 

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, bod yr holl wybodaeth ysgrifenedig sydd gennym yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data’r DU 2018 a GDPR y DU wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.  

Eich hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i: 

  • wneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol gan Cymwysterau Cymru
  • cywiro unrhyw gamgymeriadau 
  • cael eich data personol wedi'i ddileu 
  • gosod cyfyngiad ar ein gwaith o brosesu eich data

 

I ddysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan yr ICO

Gallwch anfon unrhyw geisiadau o'r fath at:

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru 
Cymwysterau Cymru 
Adeilad C2, Lôn Pencarn, 
Parc Imperial, 
Coedcernyw 
Casnewydd 
NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org

Os ydych yn anfodlon â'n hymateb gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745