Hysbysiad preifatrwydd - Rhanddeiliad

Rydym yn cadw manylion cyswllt proffesiynol yr unigolion rydym yn ymgysylltu â nhw drwy amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid (er enghraifft, cysylltiadau mewn Prifysgolion neu â chyflogwyr neu arbenigwyr diwydiant fel rhan o arolwg sector o gymwysterau galwedigaethol).

Rydym yn cadw manylion cyswllt rhanddeiliaid er mwyn cefnogi ein prif egwyddorion,  sef:  

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. 

Ein sail gyfreithlon dros gadw'r wybodaeth hon yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac er mwyn gwireddu ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. 

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall heblaw wrth gyflawni ein tasg gyhoeddus a byddwn yn cadw eich manylion gyhyd ag y bydd eu hangen ar gyfer y dasg hon ac yn unol â'n hatodlen gadw. 

Caiff eich gwybodaeth gyswllt ei chadw'n ddiogel ar ein systemau TG a dim ond ein cyflogeion fydd yn gallu cael gafael arni. 

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw gorff arall oni fydd yn angenrheidiol ar gyfer y dasg gyhoeddus a bod sail gyfreithiol dros wneud hynny. 

Rhyddid Gwybodaeth 

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried y Ddeddf Diogelu Data 2018 y DU a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Eich Hawliau 

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:  

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch 
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau 
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu 
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data 
  • gwrthwynebu'r camau prosesu 
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data) 

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at y  

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru 
Cymwysterau Cymru 
Adeilad Q2, Lôn Pencarn 
Parc Imperial 
Coedcernyw 
Casnewydd 
NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745