Hysbysiad preifatrwydd – Y broses gydnabod

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni fel rhan o'r broses cydnabod cyrff dyfarnu.

Rydym yn casglu'r wybodaeth hon yn unol â'r sail gyfreithiol bod angen prosesu gwybodaeth er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu gyflawni swyddogaethau statudol Cymwysterau Cymru mewn perthynas â chydnabod cyrff dyfarnu.

Caiff y wybodaeth hon ei chasglu er mwyn gwneud penderfyniad ynghylch eich cais am gydnabyddiaeth, a gellir ei defnyddio i fonitro cydymffurfiaeth â'r Amodau Cydnabod Safonol yn y dyfodol.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol tra byddwch yn gorff dyfarnu a gydnabyddir ac ar ôl hynny yn unol â'n hatodlen gadw. Gellir eich sicrhau bod dulliau diogelu sefydliadol a thechnolegol priodol ar waith er mwyn sicrhau diogelwch eich data.

Os na fydd ymgeiswyr yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 12 mis ar ôl i'r broses gwneud cais ddod i ben. Yna, caiff ei dinistrio a'i dileu.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn ystyried eich hawliau o dan y 'Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol'cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gwneir cais amdani o dan 'Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000'.

Dylid labelu unrhyw wybodaeth fasnachol sensitif, a chaiff hyn ei ystyried cyn rhyddhau unrhyw wybodaeth i drydydd parti o dan y 'Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth'.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch;
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau;
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu;
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data;
  • gwrthwynebu'r camau prosesu;
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data).

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at y

Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.