Hysbysiad preifatrwydd – Cymwysterau Adeiladu Newydd: Arolwg Cyflogwyr

Bydd gwybodaeth sy'n adnabod unigolion (enw, enw'r sefydliad, cyfeiriad e-bost) yn cael ei chasglu drwy'r arolwg hwn.

Diben prosesu yw casglu gwybodaeth ynghylch canfyddiadau a dealltwriaeth rhanddeiliaid o'r gyfres newydd o gymwysterau CBE a chyfrannu at gynllunio rhaglen rheoli newid Cymwysterau Cymru ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ymatebwyr am ddatblygiad, cymeradwyo a gweithredu'r cymwysterau. Mae hyn er mwyn cefnogi ein prif nodau, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn y system gymwysterau yng Nghymru.  

Ein sail gyfreithlon ar gyfer cadw'r wybodaeth hon yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheolydd y system gymwysterau yng Nghymru ac arfer ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. 

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd Data unrhyw ddata personol a gyflwynir yn yr arolwg. 

Bydd y data yn cael ei gadw dros dro ar Smart Survey am ddim mwy na 90 diwrnod ar ôl i’r arolwg gau ac yna bydd yn cael ei allforio i systemau Cymwysterau Cymru.  Yna bydd y data'n cael ei gadw tan ddiwedd y cyfnod gweithredu. Gweler hefyd polisi preifatrwydd Smart Survey yma.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben ac eithrio wrth arfer ein tasg gyhoeddus. 

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, bod yr holl wybodaeth ysgrifenedig sydd gennym yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.   Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i: 

  • wneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch chi 
  • cywiro unrhyw gamgymeriadau 
  • gael eich data personol wedi'i ddileu 
  • osod cyfyngiad ar ein gwaith o brosesu eich data
  • wrthwynebu prosesu i ofyn i'ch data gael ei gyfri (cludadwyedd data) 

I ddysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan ICO

Dylech gyfeirio unrhyw geisiadau o'r fath at:

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru 
Cymwysterau Cymru 
Adeilad C2, Lôn Pencarn, 
Parc Imperial, 
Coedcernyw 
Casnewydd 
NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org

 

Os ydych yn anfodlon â'n hymateb gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF