Hysbysiad Preifatrwydd – Ymholiadau cyffredinol

Noder, pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn cadw eich manylion cyswllt a'ch ymholiad ar ein systemau yn unol â'r sail gyfreithiol dros brosesu er budd y cyhoedd a'n swyddogaethau statudol o dan adran 46 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon at ddibenion ymateb i'ch ymholiad, ac er mwyn cadw gwybodaeth am ein hanes gohebiaeth flaenorol â chi (neu'r sefydliad rhanddeiliad rydych yn ei gynrychioli) os byddwch yn cysylltu â ni eto.  

Caiff eich manylion cyswllt a'ch ymholiad eu cadw at y dibenion a restrir, a chânt eu cadw a'u gwaredu yn unol â'n hamserlen gadw yn dibynnu ar natur eich ymholiad.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym (gan gynnwys ymholiadau ysgrifenedig) yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried y Ddeddf Diogelu Data cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch

  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau

  • gofyn i'ch data eich data personol gael eu dileu

  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data

  • gwrthwynebu'r prosesu

  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth