Hysbysiad preifatrwydd – Contractwyr

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd y wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni fel rhan o'r broses gaffael.

Caiff y wybodaeth hon ei phrosesu yn unol â'r sail gyfreithiol bod hynny'n angenrheidiol er mwyn cymryd camau ar eich cais i ymrwymo i gontract ar gyfer Gwasanaethau (Erthygl 6(1)(b) o'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol).

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am hyd ein contract â chi ac ar ôl hynny yn unol â'n hatodlen gadw.  

Gallwn drosglwyddo eich manylion i drydydd parti sy'n prosesu data ar ein rhan pan fydd angen gwneud hynny i hwyluso'r broses dalu. Mae mesurau diogelu sefydliadol a thechnolegol priodol ar waith er mwyn sicrhau diogelwch y data.

Byddwn yn cadw gwybodaeth am ymgeiswyr aflwyddiannus am 12 mis ar ôl i'r broses gwneud cais ddod i ben. Yna, caiff ei dinistrio neu ei dileu.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn ystyried eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gwneir cais amdani o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r camau prosesu
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at y

Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.