Hysbysiad preifatrwydd – Teledu cylch cyfyng (CCTV)

Nodwch ein bod yn monitro ein Maes Parcio â CCTV yn unol â'r sail gyfreithiol dros brosesu at ddibenion buddiannau cyfreithlon er mwyn atal, casglu tystiolaeth a diogelu ein staff a'n hymwelwyr.

Cymwysterau Cymru yw Rheolwr y ffilmiau CCTV. Caiff y ffilmiau eu cadw'n ddiogel a dim ond staff Cyfleusterau a'n contractwr CCTV fydd yn gallu cael gafael arnynt.  Cânt eu cadw am 31 diwrnod ac yna eu dinistrio os nad oes eu hangen at ddibenion tystiolaethol.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r prosesu
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth