Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer ymgynghoriad ar y trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch fel rhan o'r ymgynghoriad hwn (megis eich enw, teitl eich swydd, manylion cyswllt, man gwaith neu leoliad) yn cael ei phrosesu o dan y sail gyfreithiol o'n galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac i arfer ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Cymwysterau Cymru fydd "Rheolydd Data" y data hwn.

Ein dibenion o gadw'r data personol a ddarperir gennych yw bodloni gofynion ein polisi ymgynghori i gefnogi ein prif amcanion, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn y system gymwysterau yng Nghymru.  

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben ac eithrio wrth arfer ein tasg gyhoeddus.  Bydd ymatebion yn Cael Eu casglu drwy SmartSurvey. Cymwysterau Cymru yw’r Rheolwr Data ar gyfer unrhyw wybodaeth bersonol sydd wedi’i chynnwys yn yr ymatebion i’r arolwg, ond SmartSurvey fydd Rheolwr Data rhywfaint o’r wybodaeth y gallech ei darparu iddynt pe baech chi’n dymuno cadw’r ymatebion cyn cyflwyno’n ddiweddarach. Cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd SmartSurvey. Efallai y bydd sefydliad ymchwil trydydd parti yn cael ei gontractio gan Cymwysterau Cymru i helpu i ddadansoddi'r ymatebion. Bydd y data a gesglir, gan gynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, yn cael eu cadw yn ôl ein hamserlen gadw. Bydd gwybodaeth bersonol, gan gynnwys yr hyn a ddarperir mewn ymatebion agored, yn cael ei dileu ar ôl 12 mis o gyhoeddi ein hadroddiad os nad oes ei hangen mwyach at y dibenion a amlinellwyd uchod.

Rhyddid Gwybodaeth  

Nodwch, fod yr holl wybodaeth ysgrifenedig sydd gennym, fel corff cyhoeddus, yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid gwybodaeth.

Eich Hawliau 

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i: 

  • wneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch chi 
  • cywiro unrhyw gamgymeriadau 
  • i gael eich data personol wedi'i ddileu 
  • i osod cyfyngiad ar ein gwaith o brosesu eich data 
  • gwrthwynebu prosesu 

Ar gais, gallwn ddileu data personol gan gynnwys unrhyw fanylion cyswllt neu bersonol a roddir wrth lenwi'r holiadur ac unrhyw fanylion personol a gynhwysir yn nhestun eich ymatebion.

I ddysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan ICO

Dylech gyfeirio unrhyw geisiadau o'r fath i'r 

Swyddog Diogelu Data 
Cymwysterau Cymru 
Adeilad C2, Lôn Pencarn, 
Parc Imperial, 
Coedcernyw 
Casnewydd 
NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org 

Os ydych yn anfodlon â'n hymateb gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF