Hysbysiad preifatrwydd - Rhanddeiliad

Efallai y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol am yr unigolion rydym yn ymgysylltu â nhw drwy amrywiaeth o weithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid (er enghraifft, cysylltiadau mewn Prifysgolion neu â chyflogwyr neu arbenigwyr diwydiant fel rhan o arolwg sector o gymwysterau galwedigaethol).

Gall y wybodaeth hon gynnwys manylion cyswllt a dewis iaith yr unigolyn ynghyd â'u barn ar agweddau ar gymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Rydym yn cadw’r wybodaeth hon er mwyn cefnogi ein prif nodau,  sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Ein sail gyfreithlon dros gadw'r wybodaeth hon yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac er mwyn gwireddu ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall heblaw wrth gyflawni ein tasg gyhoeddus a byddwn yn cadw eich manylion gyhyd ag y bydd eu hangen ar gyfer y dasg hon ac yn unol â'n hatodlen gadw.

Gall gwybodaeth bersonol gael ei rhannu gyda chyrff cyhoeddus eraill neu gwmnïau sydd wedi’u contractio i ymgymryd â gwaith ar ran Cymwysterau Cymru fel y nodir uchod.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod yr holl wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r camau prosesu

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at y

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF