Hysbysiad Preifatrwydd - Digwyddiadau

Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt proffesiynol (gan gynnwys eich dewisiadau iaith Gymraeg lle y’u darperir) ar gyfer cyfathrebu yn y dyfodol lle bo angen gwneud hynny i gefnogi ein prif egwyddorion, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Rydym hefyd yn cadw unrhyw wybodaeth y gallech ei darparu am anghenion dietegol neu anghenion mynediad, gyda'ch caniatâd (o dan erthygl 9(2)(a) o GDPR y DU). Ni fyddwn yn cadw'r wybodaeth hon am fwy o amser nag sydd angen ar gyfer cynnal y digwyddiad.

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw gorff arall oni fydd yn angenrheidiol ar gyfer ein tasg gyhoeddus a bod sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Efallai y bydd Cymwysterau Cymru ddefnyddio llwyfannau tocynnau a gweminarau trydydd parti i reoli digwyddiadau (e.e. Eventbrite).  Cymwysterau Cymru fydd Rheolwr y wybodaeth bersonol a ddarperir ar gyfer y digwyddiad (manylion cyfranogwyr, cofnodion cyfranogiad, dewisiadau iaith Gymraeg).  Caiff y wybodaeth hon ei hallforio o wefannau trydydd parti a'i chadw'n ddiogel ar ein systemau.  Noder hefyd y gall systemau trydydd parti hefyd weithredu fel rheolwr data ar gyfer rhywfaint o wybodaeth bersonol a gyflwynir gan eu defnyddwyr.  Cyfeiriwch hefyd at hysbysiadau preifatrwydd y gwefannau hyn wrth gofrestru.

Noder ei bod yn bosibl y byddwn yn tynnu lluniau ac yn gwneud fideos anffurfiol mewn digwyddiadau i'w defnyddio ar ein gwefan a'n sianelau cyfryngau cymdeithasol.  Gall y rhain gynnwys cyfranogwyr yn y digwyddiad.  Byddwn yn gofyn am ganiatâd cyn recordio person mewn ffordd a fyddai'n dangos pwy ydynt. Rhowch wybod i drefnydd y digwyddiad ar ddechrau'r digwyddiad os nad ydych yn dymuno cael eich cynnwys.

Rhyddid Gwybodaeth

Fel corff cyhoeddus, sylwer bod yr holl wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i:

  • ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol sydd gan Cymwysterau Cymru amdanoch
  • gofyn bod unrhyw wallau’n cael eu cywiro
  • gofyn bod eich data personol yn cael ei ddileu
  • rhoi cyfyngiad ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu’r prosesu

I ddysgu mwy am yr hawliau hyn gweler gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Anfonwch unrhyw geisiadau o’r fath at

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru 
Cymwysterau Cymru 
Adeilad Q2, Pencarn Lane, 
Imperial Park, 
Coedcernyw 
Casnewydd 
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF