Hysbysiad Preifatrwydd - Data Dysgwyr

Er mwyn arfer ein swyddogaethau swyddogol fel rheoleiddiwr cyrff dyfarnu a chymwysterau yng Nghymru o dan adran 46 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, byddwn yn gofyn am ddata dysgwyr gan gyrff dyfarnu, Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a all adnabod unigolion.

Gall casgliadau data o'r fath gynnwys data categori arbennig megis ethnigrwydd y dysgwr neu ddata am iechyd y dysgwr a allai gael eu cysylltu ag ystyriaethau arbennig. Dim ond os yw'n gyson â'r sail gyfreithiol bod angen eu prosesu at ddibenion archifo er budd y cyhoedd (erthygl 9(2)(g) GDPR y DU), neu at ddibenion gwaith ymchwil gwyddonol a hanesyddol, neu at ddibenion ystadegol yn unol ag Erthygl 89(1) yn ôl erthygl 9(2)(j) Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, y caiff y data categori arbennig yma eu casglu.

Cymwysterau Cymru yw Rheolwr y data hyn a darperir manylion am sut i gysylltu â ni isod.  

Rydym yn gofyn am y data at y dibenion canlynol:

 • Cyflawni ein swyddogaethau monitro ac archwilio
 • Cyhoeddi ystadegau am y system gymwysterau yng Nghymru
 • Ymgymryd ag ymchwil ar sail tystiolaeth ar gymwysterau a'r system gymwysterau
 • Ymchwilio i faterion penodol y rhoddwyd gwybod i Cymwysterau Cymru amdanynt

Gwnawn hyn er mwyn cefnogi ein Prif Nodau, sef:

 • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
 • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Ni chaiff unrhyw ddata sy'n adnabod dysgwyr unigol eu cyhoeddi.  Nid ydym yn gwneud unrhyw benderfyniadau am unigolion ar sail y data.  Mae dulliau diogelu sefydliadol a thechnolegol priodol ar waith er mwyn sicrhau diogelwch y data.

Caiff y data eu cadw am 15 mlynedd er mwyn gallu dadansoddi tueddiadau. Ar ôl hynny, caiff eu dinistrio fel arfer.  Fel ceidwad cofnodion cyhoeddus, mewn rhai achosion, lle y nodir bod setiau data o ddiddordeb hanesyddol, gallant gael eu cadw a'u trosglwyddo i'r Archifau Gwladol ar ôl 20 mlynedd.

Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu data â thrydydd partïon er mwyn iddynt ymgymryd â gwaith ymchwil a dadansoddi ar ein rhan.  Mae'n ofynnol i bob trydydd parti sydd â chontract i brosesu data personol ar ein rhan gydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU.

Fel cynhyrchwyr ystadegau swyddogol rydym yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer Ystadegau wrth gynhyrchu ystadegau.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, bod yr holl wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym (gan gynnwys ymholiadau ysgrifenedig) yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych hawl i wneud y canlynol:

 • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
 • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
 • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
 • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
 • gwrthwynebu'r prosesu
 • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Noder y gall eithriadau i'r hawliau hyn fod yn berthnasol i ddata personol a gedwir at ddibenion dadansoddi ystadegol.

Er mwyn dysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru

Cymwysterau Cymru

Adeilad Q2, Lôn Pencarn

Parc Imperial

Coedcernyw

Casnewydd

NP10 8AR

01633 373222

ymholiadau@cymwysteraucymru.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF