Hysbysiad preifatrwydd - Cyfres Haf 2021 a data ar ddysgwyr

Cyfres Haf 2021 a data ar ddysgwyr

 

Oherwydd argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus Covid-19, ar 20 Ionawr 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai arholiadau haf 2021 yn cael eu canslo. Yn dilyn hynny, rhoddodd Llywodraeth Cymru gyfarwyddyd i Cymwysterau Cymru i roi sylw dyledus i'w polisi y dylai carfan dysgwyr cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau 2021 dderbyn graddau wedi'u pennu gan ganolfannau.

Ein nod yw goruchwylio dull teg a chadarn o ddarparu graddau i ddysgwyr.

O ganlyniad, bydd Cymwysterau Cymru yn prosesu rhywfaint o ddata ychwanegol ar lefel dysgwyr ar gyfer y gyfres arholi hon. Mae'r data hwn, a fydd yn cynnwys gwybodaeth adnabyddadwy o bosibl, yn angenrheidiol ar gyfer ymchwil ystadegol i ganlyniadau, a monitro rheoleiddiol, gan gynnwys bylchau cyrhaeddiad yn ôl nodweddion dysgwyr.

Bydd yn gyfystyr â setiau data ymchwil sy'n cynnwys data am ddysgwyr eleni a blynyddoedd blaenorol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth fel canlyniadau lefel cymhwyster, cyrhaeddiad blaenorol dysgwyr a nodweddion megis oedran, rhywedd, anghenion addysgol arbennig, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, a grŵp ethnig bras. Byddwn hefyd yn casglu'r graddau a ddyfarnwyd i ddysgwyr yr haf hwn.

Daw'r data o Lywodraeth Cymru a chyrff dyfarnu gan gynnwys CBAC. Byddwn ond yn rhannu gwybodaeth ystadegol gyfanredol gyda Llywodraeth Cymru a CBAC.

Nid ydym yn disgwyl prosesu data lefel dysgwyr cwbl adnabyddadwy (yn cynnwys gwybodaeth fel enwau dysgwyr neu ddyddiadau geni) yr haf hwn. Os bydd hyn yn newid byddwn yn diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn unol â hynny.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data hwn yw cefnogi perfformiad ein swyddogaeth fel rheoleiddiwr cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru (gan gydymffurfio felly ag erthygl 6(e) GDPR y DU), a'n galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus yn unol â'r Cyfarwyddyd a gawsom gan Lywodraeth Cymru.

Pan fydd data "categori arbennig" yn cael ei brosesu (ethnigrwydd dysgwr er enghraifft), dyma lle mae diddordeb sylweddol gan y cyhoedd i'r wybodaeth hon gael ei phrosesu er mwyn galluogi'r dull teg a chadarn o fonitro graddau dyfarnu i ddysgwyr (gan gydymffurfio ag erthygl 9(g) GDPR y DU)

Diben y prosesu hwn yw:

  • Cyflawni ein swyddogaethau monitro rheoleiddiol.
  • Ein galluogi i gyhoeddi ystadegau swyddogol am weithrediad y system gymwysterau yng Nghymru.
  • Cynnal ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar y cymwysterau a'r system gymwysterau, gan gynnwys ar gyfer asesu effaith.
  • Ymchwilio i faterion a adroddwyd i Cymwysterau Cymru.

 

Mae hyn er mwyn cefnogi ein Prif Nodau:

  • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Rydym yn disgwyl cadw'r data ymchwil tan fis Awst 2022. Bydd y data canlyniadau terfynol yn cael ei gadw am 15 mlynedd er mwyn gallu dadansoddi tueddiadau.

Eich Hawliau

Cyfeiriwch at ein hysbysiad preifatrwydd dysgwyr am fanylion yr hawliau sydd ar gael i chi a sut i'w harfer.  Sylwer y gall eithriadau cyfreithiol fod yn berthnasol yn achos data asesu a data a ddefnyddir at ddibenion ystadegol ac ymchwil.