Hysbysiad preifatrwydd - Cyfres Haf 2020 a data ar ddysgwyr

Cyfres Haf 2020 a data ar ddysgwyr

Oherwydd argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus Covid-19, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai arholiadau haf 2020 yn cael eu canslo ar 18 Mawrth[1]. Yn dilyn hynny, cyfarwyddwyd Cymwysterau Cymru gan Lywodraeth Cymru i roi sylw dyladwy i'w polisi y dylai'r cohort o ddysgwyr 2020 ar gyfer cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau dderbyn graddau wedi'u cyfrifo[2].

Yn absenoldeb arholiadau bydd angen i'r graddau hyn gael eu cyfrif gan gyrff dyfarnu gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Ein nod yw goruchwylio dull teg a chadarn o ddarparu graddau i ddysgwyr.

O ganlyniad, bydd Cymwysterau Cymru yn prosesu rhywfaint o ddata ychwanegol ar lefel dysgwyr ar gyfer y gyfres arholiadau hon. Mae'r data hwn, a fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai fod yn adnabyddadwy, yn angenrheidiol ar gyfer ymchwil ystadegol i ddulliau o safoni a chyfrifo graddau ac i oruchwylio dyfarnu graddau cywir wedi’u cyfrifo ar gyfer dysgwyr.

Bydd yn ffurfio setiau data ymchwil sy'n cynnwys data am ddysgwyr eleni a blynyddoedd blaenorol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth fel canlyniadau lefel cymhwyster, cyrhaeddiad blaenorol dysgwyr a nodweddion fel oedran, rhyw ac ethnigrwydd. Byddwn hefyd yn casglu ‘data asesu canolfannau' (graddau amcangyfrifedig a threfn restrol a gynhyrchir gan ganolfannau) a'r graddau terfynol a ddyfernir i ddysgwyr yr haf hwn.

Daw'r data gan Lywodraeth Cymru a chyrff dyfarnu gan gynnwys CBAC. Dim ond gyda Llywodraeth Cymru a CBAC y byddwn yn rhannu gwybodaeth ystadegol gyfanredol.

Nid ydym yn disgwyl bod yn prosesu data llawn ar lefel dysgwyr (sy'n cynnwys gwybodaeth fel enwau dysgwyr neu ddyddiadau geni) yr haf hwn. Os bydd hyn yn newid byddwn yn diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn unol â hynny.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data hwn yw cefnogi perfformiad ein swyddogaeth fel rheoleiddiwr cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru (gan gydymffurfio felly ag erthygl 6(e) GDPR y DU), a'n galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus yn unol â'r cyfarwyddyd a gawsom gan Lywodraeth Cymru.

Lle mae data "categori arbennig" yn cael ei brosesu (ethnigrwydd dysgwr er enghraifft), dyma lle mae diddordeb sylweddol gan y cyhoedd i'r wybodaeth hon gael ei phrosesu er mwyn galluogi dull teg a chadarn o fonitro graddau dyfarnu i ddysgwyr (gan gydymffurfio ag Erthygl 9(g) o GDPR y DU).

Dibenion y prosesu hwn yw:

  • Cyflawni ein swyddogaethau monitro rheoliadol.
  • Ein galluoogi i gyhoeddi ystadegau am weithrediad y system gymwysterau yng Nghymru.
  • Cynnal ymchwil ar sail tystiolaeth ar y cymwysterau a'r system gymwysterau, gan gynnwys ar gyfer asesu effaith.
  • Ymchwilio i faterion a adroddir i Cymwysterau Cymru.
  • Ar gyfer modelu ystadegol i gefnogi datblygiad y dull o safoni a chyfrifo graddau.
  • Asesu cywirdeb data asesu'r ganolfan.

Mae hyn er mwyn cefnogi ein Prif Nodau:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn y system gymwysterau yng Nghymru.

Rydym yn disgwyl cadw data'r ymchwil tan Awst 2021. Bydd data'r canlyniadau terfynol yn cael ei gadw am 15 mlynedd er mwyn gallu dadansoddi tueddiadau.

Eich Hawliau

I gael manylion am yr hawliau sydd ar gael i chi a sut i'w harfer, cyfeiriwch yn ôl at ein polisi preifatrwydd dysgwyr.  Nodwch y gall esemptiadau cyfreithiol fod yn berthnasol yn achos data asesu a data a ddefnyddir at ddibenion ystadegol ac ymchwil.

[1] https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-datganiad-ar-gyfres-arholiadaur-haf

[2] https://llyw.cymru/canslo-arholiadau-tgau-ug-safon-uwch-llythyr