Hysbysiad Preifatrwydd – Cwynion, EPRS a Chwythu'r Chwiban

Efallai y bydd angen i Cymwysterau Cymru brosesu gwybodaeth a allai adnabod unigolion a gwybodaeth amdanynt wrth ystyried y mathau canlynol o achosion:

 

 

 

 • Cwynion am gyrff dyfarnu;
 • Cwynion am Cymwysterau Cymru;
 • Chwythu'r chwiban;
 • Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi;
 • Digwyddiadau Rheoleiddio.

Cymwysterau Cymru yw Rheolwr y data hwn a darperir manylion am sut i gysylltu â ni isod.

Ein dibenion ar gyfer prosesu'r data yw:

 • Ymchwilio i gwynion a wneir am Gyrff Dyfarnu a reoleiddir gan Cymwysterau Cymru;
 • Ymchwilio i gwynion a wneir am Cymwysterau Cymru;
 • Ymchwilio i achosion o chwythu'r chwiban a ddygwyd i'n sylw;
 • Ystyried ceisiadau a wnaed i ni ar gyfer y Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholiadau;
 • Monitro sut mae cyrff dyfarnu yn rheoli digwyddiadau a allai gael effaith niweidiol yng Nghymru.

Ein sail gyfreithlon dros gadw'r wybodaeth hon yw er mwyn ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac er mwyn arfer ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.  Bydd gwybodaeth categori arbennig (gwybodaeth am ethnigrwydd neu iechyd, er enghraifft) ond yn cael ei phrosesu os oes sail gyfreithiol i wneud hynny o dan GDPR y DU a Deddf Diogelu Data 2018 ar gyfer achos penodol.

Mae hyn er mwyn cefnogi ein Prif Nodau:

 • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
 • hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Gellir rhoi mynediad i'r wybodaeth hon i adolygwyr annibynnol a gontractiwyd gan Cymwysterau Cymru i adolygu'r achosion.  Mewn rhai achosion efallai y bydd angen rhannu gwybodaeth gyda rheoleiddwyr eraill y DU neu ein cyfreithwyr penodedig.   Mae mesurau diogelu sefydliadol a thechnolegol priodol ar waith i sicrhau diogelwch y data. 

Bydd unrhyw ddata personol sy'n gysylltiedig â'r cais yn cael ei gadw am 5 mlynedd ac yna bydd yn cael ei adolygu i'w waredu.

Rhyddid Gwybodaeth

Sylwer, fel corff cyhoeddus, bod yr holl wybodaeth ysgrifenedig sydd gennym yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i:

 • ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol sydd gan Cymwysterau Cymru amdanoch
 • ofyn i ni gywiro unrhyw wallau
 • gofyn i’ch data personol gael ei ddileu
 • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
 • gwrthwynebu’r prosesu
 • gwneud cais i’ch data gael ei gludo (cludadwyedd data)

I ddysgu mwy am yr hawliau hyn gweler Gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o’r fath at

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru

Cymwysterau Cymru

Adeilad Q2, Lôn Pencarn

Parc Imperial,

Coedcernyw

Casnewydd

NP10 8AR

01633 373222

ymholiadau@cymwysteraucymru.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF