Hysbysiad Preifatrwydd - Adolygiad o'r Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo: Ymgysylltu â Dysgwyr

Fel rhan o'r prosiect, byddwn yn cadw gwybodaeth ar eich ffurflenni caniatâd sy’n dangos pwy ydych chi. Mae'r ffurflen hon yn gofyn am eich enw ac enw eich ysgol, coleg neu weithle. Mae angen i ni wneud hyn er mwyn cadw cofnodion priodol o'ch caniatâd i gymryd rhan yn y gweithgaredd.

Rydym yn ymgymryd â'r gweithgaredd hwn er mwyn cefnogi ein prif nodau sef:

  • Sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru
  • Hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a system gymwysterau Cymru.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Bydd Cymwysterau Cymru yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU wrth ystyried ceisiadau a wneir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i Cymwysterau Cymru gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r camau prosesu

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath i

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF