Trefniadau amgen ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn 2021

Dydd Mawrth 09 Chw 2021

Rydym yn cyhoeddi trefniadau asesu amgen ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. 

Bydd canolfannau'n gallu darparu Gradd a Bennir gan Ganolfan i ddysgwyr nad ydyn nhw'n gallu cyrchu'r dulliau addasedig o asesu oherwydd effaith COVID-19. 

Bydd y trefniadau'n caniatáu mwy o hyblygrwydd i ganolfannau gefnogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i gwblhau eu cymwysterau drwy ganiatáu i ystod ehangach o dystiolaeth gael ei defnyddio i ddangos bod gan y dysgwr y sgiliau perthnasol. 

Bydd y trefniadau asesu amgen yn berthnasol i holl gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru[1], gan gynnwys Lefel Mynediad, a byddant ar gael i ddysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymwysterau cyn 31 Awst 2021.   

Beth mae hyn yn ei olygu 

  • Lle gall dysgwyr gwblhau'r asesiadau addasedig gallant barhau i wneud hynny. Mae'r addasiadau i’r asesiadau'n parhau i fod ar waith ac mae opsiynau asesu a goruchwylio o bell ar gael. 
  • Os na all dysgwyr gwblhau eu hasesiadau, gall y ganolfan ystyried gohirio'r asesiad tan yn ddiweddarach yn y cwrs os yw hyn yn annhebygol o achosi effaith negyddol i'r dysgwr.  
  • Os yw dysgwyr yn debygol o gael eu heffeithio’n negyddol gan oedi a bod risg o ran cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus a’u dilyniant yn y dyfodol, yna gall y ganolfan symud i ddull Gradd a Bennir gan Ganolfannau 
  • Bydd angen i ganolfannau hysbysu eu corff dyfarnu os ydynt yn bwriadu defnyddio Graddau a Bennir gan Ganolfan. 
  • Rhaid i'r Radd a Bennir gan y Ganolfan gael ei hategu gan dystiolaeth dda sy'n dangos bod y dysgwr wedi dangos bod ganddo'r sgiliau hanfodol angenrheidiol ar lefel y cymhwyster perthnasol.  
  • Bydd cyrff dyfarnu yn darparu canllawiau pellach ar y mathau o dystiolaeth y gellir eu defnyddio ac ar y trefniadau sicrhau ansawdd ddechrau mis Mawrth.  

Deallwn fod llawer o ddysgwyr yn aros i gwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru fel y gallant symud ymlaen i gyflogaeth neu astudio ymhellach. 

Mae'r dull hwn yn caniatáu hyblygrwydd o ran sut mae dysgwyr yn cwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru tra bod tarfu ar addysgu ac asesu yn parhau ac yn caniatáu i ganolfannau wneud penderfyniadau sydd er lles gorau eu dysgwyr. 

[1]Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Chyflogadwyedd