Cymwys ar gyfer y Dyfodol Lansio’r ymgynghoriad cyntaf

Dydd Llun 18 Tach 2019

Mae’r rheoleiddiwr annibynnol, Cymwysterau Cymru,  wedi lansio ymdrech ymgynghori fawr i glywed barn y bobl am y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd. 

Gyda chwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno o 2022 ymlaen, mae’r ymgynghoriad 12 wythnos o'r enw Cymwys ar gyfer y Dyfodol yn awgrymu egwyddorion a fydd yn llunio'r ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed. 

“Mae'r cwricwlwm newydd yn rhaglen uchelgeisiol o ddiwygio addysgol. Mae ein hymgynghoriad yn gosod y sylfeini ar gyfer yr ystod o gymwysterau a fydd yn llywio ein gwaith yn y dyfodol i sicrhau eu bod yn addas i'r diben ac mai dyna yw dymuniad dysgwyr, colegau a chyflogwyr," meddai’r Prif Weithredwr, Philip Blaker. 

"Dyna pam ein bod ni'n lansio Cymwys ar gyfer y Dyfodol, cyfres o ymgynghoriadau i wneud yn siŵr bod y cymwysterau newydd yn rhai heriol a theg a'u bod yn cefnogi'r cwricwlwm newydd. 

"Mae'n debygol y bydd llawer o newidiadau i gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed, felly rydym yn mynd i fynd at y gwaith fesul cam, gan ymgynghori ar adegau allweddol pan fyddwn am brofi cynigion. 

“Rydym am glywed amrywiaeth eang o safbwyntiau gan bawb sydd â diddordeb yn nyfodol cymwysterau, nid yn unig y rheini sy'n ymwneud ag addysg. 

“Ein gweledigaeth trwy gydol y broses ymgynghori hon yw bod pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn cymryd cymwysterau uchel eu parch, sy'n eu hysbrydoli ac yn eu paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.” 

Bydd cwricwlwm newydd Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion o 2022, gyda'r cymwysterau'n cael eu haddysgu o 2025 a'r arholiadau cyntaf yn cael eu cymryd yn 2027. 

Mae'r ymgynghoriad yn ceisio barn ar agweddau allweddol ar ddull y rheoleiddiwr o benderfynu ar y cymwysterau a fydd ar gael i bobl ifanc 16 oed o dan y cwricwlwm newydd. Mae'n amlinellu cynigion i: 

gadw cymwysterau TGAU yn rhan ganolog o gymwysterau, ond eu hailgynllunio fel eu bod yn cyd-fynd yn dda â'r cwricwlwm newydd;  

y dylai fod yn ofynnol i gyrff dyfarnu sicrhau bod cymwysterau ar gael yn ddwyieithog; 

cynnwys cymhwyster annibynnol sy'n cefnogi datblygu ac asesu'r sgiliau ehangach a ddiffinnir yn y cwricwlwm newydd fel rhan o'r cynnig cymhwyster; a, 

sefydlu set o egwyddorion i symleiddio'r ystod o gymwysterau sydd ar gael i ysgolion. 

Yn ogystal â phrif ddogfen ymgynghori, mae Cymwysterau Cymru yn cynnig fersiynau hawdd eu darllen a chyfeillgar i bobl ifanc i annog cyfraniadau. Maent i gyd ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru. 

Mae cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus hefyd yn cael eu trefnu ledled Cymru ym Mangor, Llanelli, y Drenewydd, Wrecsam a Nantgarw. 

Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng dydd Llun, 18 Tachwedd a dydd Gwener, 7 Chwefror. Mae manylion llawn, gan gynnwys y dogfennau ymgynghori, cyfweliadau fideo a gwybodaeth am sut i ymateb, ar wefan Cymwysterau Cymru.