Cymwysterau Cymru 'yn gryf ac yn rhoi arweiniad clir’ - adroddiad annibynnol

Dydd Mercher 30 Hyd 2019

Mae Cymwysterau Cymru yn cael ei weld fel sefydliad cryf sy'n darparu arweinyddiaeth ac eglurder yn y sector addysg, yn ôl astudiaeth newydd.

Mae York Consulting wedi cynhyrchu'r trydydd mewn cyfres o adroddiadau sy'n archwilio barn a hyder rhanddeiliaid mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae'r adroddiadau wedi cael eu cynhyrchu'n rheolaidd ers 2015.

"Ystyriwyd bod y sefydliad wedi datblygu cysylltiadau da â’r sector ysgolion, cynrychiolwyr cyflogwyr a chyrff dyfarnu," meddai'r adroddiad. “Cafodd ei ganmol am ei ymrwymiad i ymgynghori, penderfynu a rheoleiddio agored a thryloyw.”                                          

Dywedodd yr adroddiad fod tystiolaeth glir bod system gymwysterau unigryw yng Nghymru yn dod yn amlwg ers cynnal yr arolwg cyntaf yn 2015.

Er bod rhywfaint o feirniadaeth mewn rhai meysydd, roedd Cymwysterau Cymru yn cael ei ystyried yn gadarnhaol yn gyson drwy'r tri arolwg. Roedd CBAC yn cael ei barchu a'i gydnabod fel un oedd â'r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni ei frîff, er y mynegwyd peth pryder am eu safle fel y prif gyflenwr ar gyfer cymwysterau cyffredinol yng Nghymru.

“Er gwaethaf rhywfaint o wahaniaeth barn penodol, ar y cyfan roedd cefnogaeth i’r amrywiaeth o gymwysterau a’r diwygiadau diweddar iddynt,” meddai’r adroddiad.

“Roedd cefnogaeth i’r cwricwlwm ysgol newydd (sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru) ond hefyd ychydig o ofn am yr effaith ar ysgolion, athrawon ac yn y pen draw, disgyblion.”

Ymhlith y canfyddiadau mae’r pwyntiau canlynol:

  • Cefnogwyd y penderfyniad i gadw'r system raddio TGAU A*-G yng Nghymru, yn hytrach na'r system 9-1 yn Lloegr;
  • Mae Bagloriaeth Cymru wedi rhannu barn ymhlith rhanddeiliaid, gyda rhai yn cydnabod y sgiliau ehangach y mae'n eu datblygu mewn dysgwyr tra bod eraill yn cwestiynu ei gwerth pan fydd angen neilltuo mwy o amser ar gyfer y cymwysterau pwnc craidd newydd;
  • Roedd teimlad cyffredinol bod myfyrwyr cyfrwng Cymraeg o dan anfantais oherwydd bod rhai adnoddau ar gael yn hwyr;
  • Cafodd yr adolygiadau sector mewn cymwysterau galwedigaethol eu gwerthfawrogi ond ystyriwyd eu bod yn araf gan y rheiny sy'n ymwneud ag Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith.

Dywedodd yr adroddiad mai'r meysydd blaenoriaeth i'w hystyried yw:

  • Rheoli unrhyw newidiadau i gymwysterau o ganlyniad i'r cwricwlwm newydd;
  • Rheoli newid yn well ar gyfer cyflwyno cymwysterau a ddatblygwyd o ganlyniad i adolygiadau sector;
  • Gwella dealltwriaeth y cyhoedd a rhanddeiliaid o'r system gymwysterau a rolau sefydliadau allweddol ymhellach;
  • Anelu at gynyddu'r adnoddau sydd ar gael yn y Gymraeg i gefnogi cymwysterau;

Dywedodd Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, Philip Blaker: "Mae'r astudiaeth hon yn adeiladu ar ganfyddiadau'r ddau adroddiad blaenorol ac yn adlewyrchu'r cynnydd rydym wedi'i wneud wrth ddatblygu system gymwysterau Cymru ers i ni ddod yn rheoleiddiwr arholiadau annibynnol yn 2015."

Gellir darllen yr adroddiad llawn yma.