Mae gan y cyhoedd hyder mewn cymwysterau yng Nghymru - arolwg

Dydd Gwener 19 Hyd 2018

Mae hyder y cyhoedd mewn cymwysterau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn uchel ac mae'r farn am gymwysterau galwedigaethol yn gadarnhaol iawn, er bod angen gwneud mwy o waith i egluro Bagloriaeth Cymru.

Dyma brif ganfyddiadau arolwg a gynhaliwyd gan Beaufort Research ar ran Cymwysterau Cymru. Cynhaliwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb â 1,008 o oedolion ledled Cymru i fesur hyder y cyhoedd mewn cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau.

"Dangosodd yr arolwg fod gan y cyhoedd lefel dda o hyder mewn cymwysterau UG a Safon Uwch, gyda sgôr o 3.5 ar gyfartaledd o gyfanswm posibl o 5," meddai Tom Anderson, Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau.

"Pan ofynnwyd cwestiynau penodol iddynt, roedd 76% yn cytuno bod cymwysterau UG a Safon Uwch yn ffordd dda o baratoi ar gyfer astudio ymhellach ac roedd 72% o'r farn y gellir ymddiried yn y cymwysterau".

Bu'n stori debyg ar gyfer cymwysterau TGAU, a gafodd sgôr cyffredinol o 3.6 allan o 5.

Yn yr achos hwn, gwnaeth 79% hefyd gytuno fod cymwysterau TGAU yn ffordd dda o baratoi ar gyfer astudio ymhellach, roedd 78% o'r farn y gellir ymddiried yn y cymwysterau a theimlodd 62% eu bod yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau i fyfyrwyr.

Cyfyngedig fu'r wybodaeth am Fagloriaeth Cymru ac er bod tua 60% yn ymwybodol ohoni - gyda'r ffigur hwnnw yn codi i 82% o bobl rhwng 16 a 24 oed - dim ond 17% yn gyffredinol oedd yn teimlo eu bod yn gwybod eithaf tipyn neu lawer amdano.

Fodd bynnag, pan gafodd cynnwys ac amcanion Bagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau eu hegluro iddynt, roedd bron i ddwy ran o dair o'r holl ymatebwyr yn cytuno eu bod yn werthfawr ar gyfer dyfodol person ifanc.

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio ymgyrch wybodaeth i godi ymwybyddiaeth o Fagloriaeth Cymru a'i helfennau cyfansoddol, sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl a chanllaw ar ffurf fideo ar ei gwefan.

Pan ofynnwyd iddynt am gymwysterau galwedigaethol, roedd 88% o oedolion yn cytuno bod eu hastudio yn yr ysgol yn werthfawr ar gyfer dyfodol person ifanc. Roedd 78% yn credu bod ennill cymhwyster galwedigaethol yn 18 oed, yn hytrach na chymwysterau Safon Uwch, yr un mor werthfawr o leiaf i ddyfodol person ifanc.

Yn ogystal â hyn, gwnaeth Cymwysterau Cymru gomisiynu arolwg ar-lein gan YouGov yn unol ag astudiaeth Beaufort Research. Gwnaeth YouGov gynnal cyfweliadau â 1,027 o oedolion, ac roedd y canlyniadau yn gyson â chanlyniadau Beaufort.

Gellir darllen y ddau adroddiad yn llawn ar wefan Cymwysterau Cymru.

Ymchwil