Edrych yn fanylach ar TGAU Ieithoedd Tramor Modern

Dydd Mawrth 05 Tach 2019

Mae'r adborth a gawsom gan randdeiliaid wedi dangos bod rhai pryderon ynghylch sut y mae'r cymwysterau newydd yn gweithio'n ymarferol. Rydym wedi derbyn adborth bod yr asesiad ar gyfer y cymwysterau hyn yn rhy feichus a bod ehangder a natur y cynnwys yn heriol i fyfyrwyr. Mewn ymateb i'r pryderon hyn, rydym wedi edrych yn fanylach ar y manylebau a'r asesiadau ar gyfer y cymwysterau hyn. Rydym wedi rhannu ein canfyddiadau gyda CBAC ac wedi gofyn iddynt adolygu'r manylebau yng ngoleuni'r adborth hwn a chyflwyno cynllun i ni ar yr hyn y bwriadant ei wneud mewn ymateb.  Byddwn hefyd yn parhau i gasglu data a gwybodaeth bellach i lywio ein barn a’n hymagwedd.

Cyhoeddodd Ofqual ei ganfyddiadau ar waith adolygu tebyg a gwblhawyd ar 9-1 TGAU mewn ITM, sy'n adlewyrchu rhai o'r canfyddiadau o'n gwaith ein hunain. Nid yw hyn yn annisgwyl, o ystyried bod gan y cymwysterau cymeradwy yng Nghymru yn fformat tebyg iawn i'r rhai yn Lloegr.

Cymwysterau