Trosolwg o gyfres Ionawr 2021

Dydd Iau 04 Maw 2021

Ym mis Ionawr dyfarnwyd Tystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Genedlaethol/Sylfaen ac Uwch, cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a 3 cymeradwy a'r cymwysterau Lefel 2 a 3 Gofal Plant cymeradwy.

Cafodd asesiadau uned ar gyfer TGAU cymeradwy mewn Llenyddiaeth Saesneg, Llenyddiaeth Gymraeg a TGCh eu canslo oherwydd lefel yr aflonyddwch a brofir gan ddysgwyr a'r trefniadau amgen sy'n cael eu rhoi ar waith ar gyfer haf 2021.

Bu newid sylweddol mewn patrymau mynediad ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen o'i gymharu â mis Ionawr 2020 gyda gostyngiad mawr iawn yn nifer y cofrestriadau cyffredinol. Fodd bynnag, roedd cynnydd yn nifer y bobl ifanc 17 oed a gofrestrwyd ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch.

Nid oedd unrhyw newid sylweddol mewn patrymau mynediad ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Lefel 2 a dyma'r dyfarniad cyntaf ar gyfer Lefel 3.

Nid oedd unrhyw gofnodion ar gyfer ailsefyll TGAU etifeddol nac ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a Lefel 3 y gyfres hon.

Buom yn monitro'n ofalus y modd y mae CBAC yn cyflwyno'r cymwysterau hyn a'r dull a gymerwyd o ddyfarnu graddau yn y cyd-destun hwn. Rydym yn hyderus bod prosesau'n cael eu dilyn yn ôl y bwriad a bod y dyfarniadau mor deg â phosibl i ddysgwyr.