Dyddiad cau wedi'i ymestyn ar gyfer Gwobrau VQ

Dydd Gwener 02 Maw 2018

Oherwydd y tywydd gwael, mae'r dyddiad cau i dderbyn enwebiadau ar gyfer y Gwobrau VQ wedi'i ymestyn tan hanner dydd ar ddydd Llun 5 Mawrth 2018.

Peidiwch ag anghofio ni fydd y ffurflenni enwebu ar gael ar ôl hanner dydd ddydd Llun 5 Mawrth 2018 a bydd unrhyw gysylltiadau â'r ffurflenni cais hefyd yn anweithgar o’r amser hynny.

Lawrlwythwch eich ffurflenni enwebu nawr!

Mae Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru yn rhoi cyfle i gydnabod unigolion a sefydliadau a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn y maent wedi’i gyflawni.

Mae’r categorïau yn cynnwys cyflogwr y flwyddyn, dysgwr y flwyddyn (lefel canolradd), dysgwr y flwyddyn (lefel uwch) a hyfforddwr y flwyddyn, sef gwobr a gyflwynwyd yn llwyddiannus am y tro cyntaf yn 2017.

Mae’r enwebiadau’n cau ar Fawrth 5 (hanner dydd), a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal yn y Gyfnewidfa Lo, Caerdydd ar Fai 3, i gyd-fynd â Diwrnod VQ.

Mae Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar gyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn gwneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau a chystadleurwydd cenedlaethol.

Mae’r wobr newydd i Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a’u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) i ddysgwyr sydd â chymwysterau hyd at lefel tri, tra bo Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) ar gyfer cymwysterau lefel pedwar ac uwch.

Ar Ddiwrnod VQ, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i drefnu digwyddiadau lleol ac i sicrhau bod dysgwyr o bob oed yn rhan o’r rheini. Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed mor bwysig i’r economi ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ. Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

Dyma’r unfed flwyddyn ar ddeg yn olynol i’r gwobrau gael eu cynnal, a’r nod yw dathlu cymwysterau galwedigaethol ymhlith dysgwyr, athrawon, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr.

Cymwysterau