Adroddiad yn gyfraniad gwerthfawr i drafodaeth wrth i'r ymgynghoriad ar gymwysterau agosáu

Dydd Llun 21 Hyd 2019

Mae'r adroddiad addysg a gyhoeddwyd heddiw gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Sophie Howe yn gyfraniad pwysig i'r drafodaeth genedlaethol, yn ôl y rheoleiddiwr annibynnol Cymwysterau Cymru.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Philip Blaker: "Rydym yn croesawu'r adroddiad hwn ac yn gobeithio y bydd yn annog rhagor o drafodaethau am gyfeiriad addysg a chymwysterau yng Nghymru yn y dyfodol."

Wedi'i chynhyrchu ar y cyd â'r Athro Calvin Jones o Brifysgol Caerdydd, mae papur y Comisiynydd 'Addysg yng Nghymru: Addas i’r Dyfodol' a gyhoeddwyd heddiw yn gwneud nifer o argymhellion.

Meddai Mr Blaker: "Mae cwricwlwm newydd Cymru yn rhoi cyfle i ni edrych o'r newydd ar y ffordd orau i'r system addysg a chymwysterau wasanaethu anghenion pobl ifanc 16 oed yn y dyfodol.

"Un o'r cwestiynau pwysig y mae'r adroddiad yn ei ofyn yw a ddylem barhau i gael cymwysterau yn 16 oed yn y dyfodol.

"Er ein bod yn cydnabod mai cwestiwn i Lywodraeth Cymru ei benderfynu yw hwn yn y pen draw, credwn fod achos cryf o hyd i bobl ifanc 16 oed barhau i ddilyn cymwysterau sy'n helpu i'w paratoi a'u hysbrydoli ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

"Mae un ar bymtheg yn garreg filltir bwysig i bobl ifanc, pan fyddant yn gadael addysg orfodol ac yn mynd ar wahanol lwybrau i astudio ymhellach, hyfforddi a gweithio. Mae cymwysterau yn eu helpu i benderfynu pa lwybr i'w ddilyn. Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth allweddol i golegau, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a phrifysgolion am y rhai sy'n gwneud ceisiadau.

"Fel mae'r adroddiad yn nodi, bydd yn rhaid i gymwysterau newid os ydynt yn mynd i gyflawni uchelgais y cwricwlwm newydd a diwallu anghenion datblygol dysgwyr a chymdeithas. 

"Byddwn yn lansio ymarfer ymgynghori mawr ym mis Tachwedd i gasglu cymaint o safbwyntiau â phosibl ar y genhedlaeth nesaf o gymwysterau yng Nghymru. Byddwn yn edrych ar sut y gellid cynllunio ac asesu cymwysterau'n wahanol yn y dyfodol gan ofyn a ddylem gadw'r enw TGAU.

"Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n cael y cymwysterau iawn i helpu pob dysgwr i wneud cynnydd, ar ba bynnag lefel maen nhw'n gweithio," meddai Mr Blaker.

Bydd y cyntaf o blith rhai o'r ymarferion ymgynghori sy'n cael eu cynnal gan Cymwysterau Cymru yn para am 12 wythnos rhwng 18 Tachwedd a 7 Chwefror ac mae'n agored i bawb leisio'u barn.