Enw TGAU wedi'i gadw yng Nghymru yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus

Dydd Iau 04 Meh 2020

Heddiw, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ganlyniadau ei ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol yn edrych ar y cymwysterau fydd eu hangen i ddiwallu anghenion dysgwyr y dyfodol a chefnogi'r cwricwlwm newydd. 

Mae'r rheoleiddiwr wedi penderfynu: 

  • Yr egwyddorion arweiniol a fydd yn llunio'r ystod o gymwysterau i bobl ifanc 16 oed yn y dyfodol; 
  • Y dylai enw'r brand TGAU aros; a 
  • Cydlynu diwygio'r Dystysgrif Her Sgiliau gyda newidiadau i gymwysterau eraill yn 16 oed. 

Mae'r penderfyniadau hyn yn dilyn ymgynghori a gynhaliwyd rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror. Dyma'r cyntaf mewn cyfres o ymgynghoriadau bydd Cymwysterau Cymru yn ei gynnal. 

Roedd cefnogaeth gref i gadw'r brand TGAU, gyda 77% o ymatebwyr yn dweud eu bod naill ai'n cytuno'n gryf neu'n cytuno y dylid cadw'r enw. 

Fodd bynnag, bydd Cymwysterau Cymru yn ystyried sut y bydd cymwysterau TGAU yn cael eu cynllunio yn y dyfodol. Mae hynny'n cynnwys edrych ar yeucynnwys, eu trefniadau asesu a'r ystod o bynciau cant eu cynnig ynddo. 

"Cawsom gannoedd o ymatebion i'n hymgynghoriad, gan gynnwys nifer o ddysgwyr ac athrawon yn ogystal a llawer o rai eraill o’r sector addysg a'r cyhoedd," meddai Emyr George, Cyfarwyddwr Diwygio a Pholisi Cymwysterau. 

Rydyn ni am weld cymwysterau’n addasu fel eu bod yn parhau i ddiwallu anghenion dysgwyr y dyfodol a’u helpu i gael y gorau o’r Cwricwlwm newydd i Gymru,” meddai. 
“Er enghraifft, rydyn ni’n disgwyl gweld mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol, gwell darpariaeth ddwyieithog, a mwy o gymysgedd o ddulliau asesu.” 

Mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu bod yn rhaid i gymwysterau sy'n gymwys i gael arian cyhoeddus gefnogi nodau a dibenion y cwricwlwm newydd i Gymru; rhaid iddynt fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, a rhaid iddynt gyfrannu at gynnig cydlynol a chynhwysol. 

Derbyniwyd safbwyntiau cymysg ar y cynlluniau i fwrw ymlaen i ddatblygu cymhwyster sgiliau newydd ar gyfer pobl ifanc 16 oed. 

“Rydym am sicrhau y bydd unrhyw newidiadau i’r Dystysgrif Her Sgiliau yn gydnaws â chymwysterau eraill a gymerir yn 16,” meddai Mr George. “Felly ni fyddwn yn ymgynghori ar ddiwygiadau i'r cymhwyster hwn hyd nes y byddwn wedi penni’r ystod lawn o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn edrych.” 

Gellir gweld yr adroddiad llawn ar wefan Cymwysterau Cymru. 

Bydd cymal nesaf yr ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol yn dechrau ym mis Rhagfyr 2020, a bydd yn treiddio’n ddyfnach i ffurf cymwysterau’r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys cynigion ar gyfer: 

  • Yr ystod lawn o gymwysterau fydd ar gael, gan gynnwys TGAU a chymwysterau eraill. 
  • Sut y dylai TGAU edrych yn y dyfodol, gan gynnwys sut dylid eu hasesu 
  • Cymwysterau i ategu’r continwwm ar gyfer addysgu a dysgu Cymraeg.