Dysgwyr TGAU yng Nghymru yn derbyn eu graddau yn dilyn blwyddyn anodd

Dydd Iau 12 Awst 2021

Mae dysgwyr TGAU yng Nghymru wedi derbyn eu graddau heddiw yn dilyn blwyddyn anodd i bawb ym myd addysg.

Fel gyda chymwysterau Safon Uwch ac UG, y flaenoriaeth oedd dod o hyd i'r ffordd decaf mewn amgylchiadau eithriadol o asesu dysgwyr TGAU, gan eu galluogi i gymryd eu camau nesaf i addysg bellach, cyflogaeth neu brentisiaethau.

"Mae'r graddau y mae dysgwyr TGAU yn eu derbyn heddiw wedi dibynnu ar farn broffesiynol athrawon a darlithwyr. Mae ysgolion a cholegau wedi bod wrth wraidd y dull gweithredu," meddai Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru Philip Blaker.

“Hoffem ddiolch iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith caled wrth addasu'n gyflym i'r trefniadau hyblyg a roddwyd ar waith fel bod graddau'n cael eu dyfarnu.

"Cafodd arholiadau eu canslo oherwydd y pandemig ac ysgolion a cholegau oedd yn y sefyllfa orau i wneud y penderfyniadau cywir i'w dysgwyr gan eu bod yn deall yr heriau a wynebwyd yn lleol.

“Gall dysgwyr fod yn hyderus bod y cymwysterau a ddyfarnwyd yng Nghymru eleni yr un gwerth â chymwysterau a ddyfarnwyd mewn unrhyw flwyddyn arall.”

Mae'r canlyniadau yng Nghymru ar gyfer TGAU yn dangos bod 28.7% wedi cyflawni o leiaf A/7 (o gymharu â 25.5% yn 2020 a 18.4% yn 2019), cyflawnodd 73.6% o leiaf C/4 (o gymharu â 73.8% yn 2020 a 62.8% yn 2019) a chyflawnodd 98.5% o leiaf G/1 (o'i gymharu â 99.6% yn 2020 a 97.2% yn 2019)

Gwelir patrymau tebyg ar y cyfan yn Lloegr* a Gogledd Iwerddon: yn Lloegr ar radd A/7 ac uwch (28.5% yn 2021 o'i gymharu â 25.9% yn 2020, ac 20.7% yn 2019) ac ar radd C/4 ac uwch (76.9% yn 2021 o gymharu â 75.9% yn 2020, a 67.1% yn 2019); ac yng Ngogledd Iwerddon ar radd A/7 ac uwch (39.9% yn 2021 o'i gymharu â 36.3% yn 2020, a 30.5% yn 2019) ac ar radd C/4 ac uwch (89.6% yn 2021 o gymharu ag 89.8% yn 2020, ac 82.2% yn 2019).

O'r dysgwyr a oedd yn sefyll y Dystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen, cyflawnodd 19.0% A* neu A.

Bydd llawer o ddysgwyr Cymwysterau Galwedigaethol hefyd yn derbyn eu canlyniadau Lefel 1 a 2 heddiw a bydd rhai wedi'u pennu mewn ffordd debyg i gymwysterau TGAU.

Mae trosolwg llawn o'r canlyniadau diwygiedig ar gyfer Safon Uwch, UG, TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru.

*Mae gan Loegr system raddio wahanol, sy'n rhedeg o 9-1, gyda 9-7 yn cyfateb i A*-A, 9-4 sy'n cyfateb i A*-C a 9-1 sy'n cyfateb i A*-G.