Dysgwyr Sgiliau Hanfodol Cymru i dderbyn canlyniad wedi ei gyfrifo

Dydd Llun 20 Ebr 2020

Cyhoeddwyd heddiw y bydd holl ddysgwyr Sgiliau Hanfodol Cymru sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn diwedd mis Gorffennaf yn derbyn canlyniad wedi'i gyfrifo. 

Bydd y canlyniad yn seiliedig ar y canlyniad yr oedd eu tiwtor/asesydd yn credu y byddent yn ei dderbyn pe baent wedi sefyll y profion. Bydd y dyfarniadau hyn yn destun goruchwyliaeth lem gan y cyrff dyfarnu. 

Mae Cymwysterau Cymru wedi gweithio’n agos gydag Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC i sicrhau ymagwedd gyffredin ar hyd a lled pob corff dyfarnu.  

“Rydyn ni hefyd yn ymwybodol o’r effaith mae’r cyfyngiadau presennol ar symudiadau yn ei chael ar ganolfannau a dysgwyr a’r goblygiadau pan fo’r canolfannau yn ailddechrau addysgu yn hwyrach yn yr haf,” meddai Prif Weithredwr Phillip Blaker. 

“Er mwyn ystyried hyn rydyn ni hefyd yn llacio’r gofynion asesu ar gyfer dysgwyr sy’n cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru rhwng Awst a Thachwedd. Hoffen ni ddiolch ichi am eich amynedd wrth inni ystyried ein hopsiynau. 

“Roedden ni eisiau sicrhau ein bod wedi gwneud y penderfyniad iawn, er budd dysgwyr Cymru a’u helpu wrth iddyn nhw ddatblygu tuag at gam nesaf eu haddysg a’u cyflogaeth.” 

Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am y dull a ddefnyddir yma. Bydd eich corff dyfarnu yn rhoi rhagor o wybodaeth ichi am yr hyn sydd angen ei wneud nesaf.