Dull tair gwlad o ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn wedi’i gadarnhau

Dydd Iau 25 Chw 2021

Mae'r dull o ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn wedi'i gadarnhau. Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol sydd ar gael yng Nghymru hefyd ar gael yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda’i gyd-reoleiddwyr – Ofqual yn Lloegr a CCEA yng Ngogledd Iwerddon - i sicrhau profiad cyffredin i ddysgwyr yng Nghymru.  

Mae’r cyhoeddiad gan Ofqual heddiw yn dilyn eu hymgynghoriad diweddar. Mae'n darparu eglurder o ran beth fydd y dull o asesu a dyfarnu'r gwahanol fathau o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Mae rhagor o wybodaeth am gymwysterau penodol ar gael gan y cyrff dyfarnu perthnasol am y trefniadau manwl ar gyfer pob un o'u cymwysterau. Dylai athrawon gyfeirio at wefan eu corff dyfarnu er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Trosolwg o'r dulliau ar gyfer y gwahanol fathau o gymwysterau 

Cymwysterau sydd â nodweddion tebyg i TGAU a Safon Uwch  

Bydd cymwysterau tebyg i Safon Uwch neu TGAU, megis BTEC, Dyfarniadau Galwedigaethol CBAC a Thystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol neu'r Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau newydd yn cael eu dyfarnu gan ddefnyddio gradd a bennir gan y ganolfan. 

Gallai hyn gynnwys asesiadau a gwblhawyd yn ystod y cwrs, gan gynnwys gwaith cwrs neu dystiolaeth asesu arall. Dylid cyhoeddi'r canlyniadau erbyn dim hwyrach na dysgwyr sy'n astudio TGAU a Safon Uwch.    

Cymwysterau a ddefnyddir ar gyfer dilyniant ond nad ydynt yn rhannu nodweddion tebyg i TGAU neu Safon Uwch  

Mae rhai cymwysterau yn cefnogi dilyniant i astudio pellach neu gyflogaeth ond nid ydynt yn debyg i gymwysterau TGAU neu Safon Uwch, er enghraifft Sgiliau Hanfodol Cymru neu ESOL. Gall arholiadau ac asesiadau ar gyfer y cymwysterau hyn barhau lle mae'n ddiogel gwneud hynny, a hynny o bell neu wyneb yn wyneb. 

Bydd addasiadau sydd wedi'u rhoi ar waith yn dal i fod ar gael. Os na all dysgwyr gyflawni’r asesiad pan fydd angen iddynt wneud hynny, yna bydd trefniadau amgen ar gael er mwyn rhoi pob cyfle iddynt symud ymlaen. 

Cymwysterau sy'n asesu sgiliau ymarferol neu gymhwysedd galwedigaethol  

Bydd angen asesu cymwysterau a ddefnyddir i arddangos sgiliau ymarferol, megis plymio, adeiladu, y celfyddydau perfformio neu drin gwallt, o hyd cyn y gellir eu dyfarnu. 

Dylai asesiadau ar gyfer y cymwysterau hyn barhau fel arfer lle y bo'n bosibl, er y gellir eu cynnal mewn ffordd wahanol. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen gohirio asesiadau hyd nes y gellir eu cynnal yn ddiogel yn unol â chanllawiau iechyd y cyhoedd. 

Bydd cyrff dyfarnu yn darparu mwy o wybodaeth am eu gofynion penodol ar gyfer y cymwysterau hyn dros yr wythnosau nesaf.