Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi canllawiau i ymgeiswyr preifat ar gyfer 2021

Dydd Gwener 16 Ebr 2021

Mae angen i ymgeiswyr preifat weithredu nawr gan mai'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 26 Ebrill.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ymgeiswyr preifat sy'n sefyll cymwysterau cymeradwy Cymru yn unig eleni. Mae ymgeiswyr preifat yn ddysgwyr nad ydyn nhw fel rheol yn astudio mewn ysgol neu goleg ac nad ydyn nhw'n cael eu cofrestru'n awtomatig ar gyfer cymwysterau gan ysgol neu goleg. Mae hyn yn cynnwys dysgwyr oed ysgol sy'n cael eu haddysgu gartref gan eu rhieni neu ofalwyr, neu diwtoriaid preifat, neu oedolion sy'n astudio yn annibynnol neu drwy ddysgu o bell.

Y dyddiad cau i ganolfannau yng Nghymru anfon ceisiadau ar gyfer ymgeiswyr preifat i CBAC yw 26 Ebrill 2021. Rhaid i ymgeiswyr preifat fod wedi gwneud trefniadau addas gyda chanolfan cyn y dyddiad hwn.

Mae dau lwybr ar gael i ymgeiswyr preifat ar gyfer asesiadau 2021. Lle mae gan ymgeisydd preifat berthynas ag ysgol neu goleg eisoes a bod y ganolfan honno'n barod i gofrestru’r dysgwr ar gyfer cymwysterau, yna gall y trefniadau barhau yn ôl y bwriad a chynhyrchir eu Gradd(au) a Bennir gan Ganolfan yn yr un modd ag ar gyfer dysgwyr sydd mynychu'r ysgol neu'r coleg.

Ar gyfer ymgeiswyr preifat heb berthynas bresennol â chanolfan, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod yna ganolfannau a fydd yn darparu ar gyfer ymgeiswyr preifat, a bod y rhain ar gael ac yn hygyrch ledled Cymru. Mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr o fanylion cyswllt canolfannau yng Nghymru, yn ôl awdurdod lleol, y gall ymgeiswyr fynd ati i ddod o hyd i ganolfan a fydd yn trefnu asesiad o’u gwaith. 

Mae Cymwysterau Cymru eisoes wedi cyhoeddi canllawiau manwl i egluro sut y bydd dysgwyr yn cael eu hasesu yn 2021.

Mae Ofqual wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n sefyll TGAU, UG a Safon Uwch a gynigir gan AQA, OCR, Pearson a CBACEduqas. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y canllawiau. 

Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru: “Mae’n hanfodol bod ymgeiswyr preifat yn cael mynediad at gymwysterau yn yr amseroedd eithriadol hyn. Eleni, rydym yn wynebu heriau newydd ac rydym am sicrhau bod ymgeiswyr preifat ledled Cymru yn gallu cwblhau eu cymwysterau. Mae'r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am y camau y mae angen iddynt eu cymryd.