Cymwysterau Cymru yn tynnu sylw at Bwysigrwydd Peirianneg mewn adroddiad newydd

Dydd Mercher 21 Hyd 2020

Mae cynllun gweithredu i wella cymwysterau yn un o sectorau diwydiannol pwysicaf Cymru wedi'i gyhoeddi gan Cymwysterau Cymru. 

Mae'r rheoleiddiwr wedi cyhoeddi Pwysigrwydd Peirianneg, adolygiad sector o gymwysterau peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni yn dilyn adolygiad manwl, 18 mis o hyd. 

Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys argymhellion i fyrddau arholi ddiweddaru cynnwys rhai cymwysterau cerbydau modur ac awyrofod a chynnig i gynnwys cymhwyster TGAU newydd mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu yn yr ymgynghoriad nesaf ar gymwysterau i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru. 

Mae'r adolygiad hefyd wedi nodi'r angen am fwy o ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o beirianneg a phrentisiaethau, yn enwedig mewn ysgolion, ac annog mwy o ferched a menywod i ddilyn cyrsiau sy'n gysylltiedig â pheirianneg.  

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at gryfderau'r sector allweddol hwn gan gynnwys y berthynas gref rhwng cyflogwyr a darparwyr dysgu. 

Mae'n pwysleisio'r gwerth a roddir ar gymwysterau a phrentisiaethau yn y sector ac mae’n nodi bod y rhan fwyaf o randdeiliaid yn fodlon â'r cymwysterau sydd ar gael. Mae hefyd yn tynnu sylw at rai gwendidau ac yn amlinellu cynllun gweithredu manwl i oresgyn y problemau hyn. 

"Mae gan Gymru hanes balch yn y sector hwn, gyda chwmnïau o bob maint yn frith ledled y wlad," meddai David Jones, Cadeirydd Cymwysterau Cymru. "Mae'n rhan bwysig o economi Cymru sy'n cyflogi mwy na 165,000 o bobl gan gynnwys y rhai sy'n gweithio i gwmnïau mawr fel Airbus, Tata Steel a Toyota.” 

“Rydym wedi gweld y dreftadaeth gyfoethog hon yn parhau gydag agoriad ffatri Aston Martin yn SainTathan ger Caerdydd a datblygiad y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ym Mrychdyn, ochr yn ochr â golygfeydd calonogol wrth i golegau, ysgolion, prifysgolion, a busnesau lleol ddod ynghyd i ddatblygu cyfarpar diogelu personol yn ystod y pandemig. 

“Ni fyddai'r datblygiadau hyn yn bosibl heb weithlu medrus ac mae cymwysterau'n hanfodol wrth baratoi pobl ifanc i weithio yn y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni modern. 

“Mae ein Hadolygiad yn nodi llawer o gryfderau, ond mae hefyd yn nodi meysydd a chyfleoedd i wella a datblygu ymhellach,” meddai Mr Jones. “Rydym eisoes wedi dechrau gweithio gyda chyrff dyfarnu a rhanddeiliaid i gymryd camau i ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd hyn. 

“Credwn y gall ein cynigion wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i'r sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni yng Nghymru.  

“Nid pwynt terfyn yw’r adroddiad hwn, ond mae’n garreg filltir allweddol. Gobeithiwn ei fod wedi cefnogi datblygiad ymgysylltu a chydweithredu ehangach gyda phob rhanddeiliad, ac y bydd yr adborth, y ddeialog a'r meddwl creadigol yn parhau. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru yn parhau i gefnogi'r sector allweddol hwn yn effeithiol.” 

Dyma rai o'r camau gweithredu a gynigir gan Cymwysterau Cymru yn yr adroddiad. Mae'n dilyn trafodaethau helaeth gyda chyflogwyr mewn diwydiant a chynrychiolwyr o ysgolion uwchradd, colegau addysg bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, a phrifysgolion. 

  • Fel rhan o'r ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol nesaf, bydd Cymwysterau Cymru yn cynnig cyflwyno cymhwyster TGAU newydd mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu i’w gynnwys yn yr ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn y dyfodol i gefnogi'r cwricwlwm newydd.  
  • Argymhellir byrddau arholi EAL a City & Guilds i adolygu Diploma Estynedig Lefel 3 NVQ mewn Peirianneg Awyrennol i sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol i awyrennau masnachol yn ogystal â rhai milwrol. 
  • Argymhellir byrddau arholi IMI a City & Guilds i ddiweddaru cynnwys eu cymwysterau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn lefel dau a thri er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys cynnwys cyfredol a pherthnasol. 
  • Bydd Cymwysterau Cymru yn cyflwyno dull cryfach o adolygu cymwysterau sy'n gysylltiedig â pheirianneg a gyflwynir i fod yn gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed i sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol, yn berthnasol ac yn adlewyrchu anghenion y diwydiant.  
  • Dangosir y dystiolaeth sy'n ymwneud ag asesu i'r bwrdd arholi ac fe'u hanogir i ystyried y canfyddiadau wrth ddatblygu, adolygu a diweddaru'r cymwysterau y maent yn eu cynnig yn y sector. Bydd Cymwysterau Cymru yn monitro ymateb byrddau arholi i’r weithred hon trwy ein dull cryfach o adolygu cymwysterau cysylltiedig â pheirianneg. 

Gellir gweld yr adroddiad llawn, Pwysigrwydd Peirianneg, ar wefan Cymwysterau Cymru.