Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi ystadegau swyddogol ar newidiadau mewn canlyniadau ar lefel canolfan yn Haf 2021

Dydd Gwener 24 Medi 2021

Heddiw, mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ystadegau swyddogol ar newidiadau o flwyddyn i flwyddyn mewn canlyniadau ar draws canolfannau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch. Mae'r ystadegau hyn yn crynhoi'r newidiadau mewn canlyniadau ar draws canolfannau yng Nghymru.  

Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru, "Cynyddodd y canlyniadau cenedlaethol eto yn 2021 ar ôl cynnydd mwy fyth yn 2020. Roedd y cynnydd yn 2021 yn fwy ar gyfer UG a Safon Uwch nag ar gyfer TGAU. Mae'r ystadegau newydd hyn yn dangos bod amrywiad sylweddol yn y canlyniadau fesul canolfan, gyda chynnydd mewn rhai meysydd yn llawer mwy nag eraill.  Mae patrwm cyffredinol y newidiadau mewn canlyniadau ar draws canolfannau hefyd yn anarferol gan fod y canlyniadau ar lefel canolfan yn uwch ar y cyfan na blynyddoedd blaenorol, ond mewn blwyddyn arholiad byddai rhai canlyniadau sy'n uwch a rhai'n is.  

Mae symud yn ôl i system arholiadau genedlaethol eleni yn golygu y bydd y canlyniadau'n edrych yn wahanol eto, ond byddant yn gwella cysondeb rhwng canolfannau. Mae mwy o gysondeb yn golygu ein bod yn disgwyl i ganlyniadau fod yn decach yn gyffredinol.  

Wrth i ganlyniadau pynciau a chanolfannau gynyddu'n gyffredinol rhwng 2019 a 2021, credwn y bydd dychwelyd i drefniadau asesu arferol yn arwain at ganlyniadau is yn 2022. Ac wrth i'r cynnydd rhwng 2019 a 2021 mewn pynciau a chanolfannau fod yn wahanol, bydd y gostyngiadau yn 2022 hefyd yn amrywio. Y rheswm am hyn yw y bydd dull asesu gwahanol a bydd canlyniadau yn 2022 yn fwy tebyg i'r rhai cyn y pandemig." 

Amrywiad yng nghanlyniadau'r canolfannau  

Mae'r ystadegau swyddogol hyn yn dangos bod canlyniadau mewn canolfannau yn gyffredinol yn cynyddu yn unol â'r cynnydd mewn canlyniadau cenedlaethol. Dangosodd ystadegau a ryddhawyd ar ddiwrnod canlyniadau fod newidiadau anghyson mewn canlyniadau yn ôl mathau o ganolfannau a nodweddion dysgwyr fel eu rhywedd. Cynyddodd canlyniadau Safon Uwch mewn colegau addysg bellach lai dros y cyfnod hwnnw nag mewn ysgolion. 

Fodd bynnag, nid yw'r cynnydd cenedlaethol ar draws canolfannau yn rhoi darlun llawn o sut y newidiodd y canlyniadau ar lefel canolfannau. I rai, gostyngodd y canlyniadau mewn nifer fach o ganolfannau (yn enwedig mewn TGAU) ond cynyddodd y canlyniadau yn y rhan fwyaf o ganolfannau yn sylweddol ac mewn rhai canolfannau roedd y cynnydd yn fawr iawn. Os cymharwch batrwm y newidiadau pe bai arholiadau wedi’u cynnal dros ddwy flynedd, byddent yn annodweddiadol.  

Mae'r anghysondebau yn y canlyniadau yn debygol o gael eu cynhyrchu gan nifer o ffactorau, ac mae'r hyblygrwydd o ran asesu yn 2020 a 2021 yn debygol o fod yn cyfrannu. Roedd angen y dull hyblyg hwn i sicrhau bod dysgwyr yn derbyn graddau a dyma'r peth iawn i'w wneud mewn amgylchiadau anghyffredin.  

Ond pan fydd canlyniadau'n newid mwy i rai dysgwyr nag eraill dim ond oherwydd sut y cânt eu hasesu, gall hyn fod yn annheg. Er enghraifft, gallai roi mantais i rai dysgwyr o'i gymharu ag eraill yn y broses dderbyn i Addysg Uwch. 

Graddau yn 2022 

Bydd dychwelyd i arholiadau yn 2022 yn gwella'r cysondeb yn y ffordd y caiff dysgwyr eu hasesu a dylent leihau dylanwad dulliau anghyson o asesu ar y graddau y mae dysgwyr yn eu derbyn, ac yn sichrau bod yr amodau’n gyfartal i bob dysgwr o ran dangos yr hyn y maent yn ei wybod ac yn gallu ei wneud. 

Gweler y dolenni i'n crynodebau canlyniadau cenedlaethol a'r ystadegau swyddogol newydd hyn.