Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi nodau ar gyfer cyfrifo graddau a gofynion ar gyfer apelio

Dydd Llun 29 Meh 2020

Caiff y nodau sy’n sail i’r ffordd y bydd graddau TGAU a Safon Uwch yn cael eu cyfrifo yr haf hwn, ynghyd â’r gofynion ar gyfer y broses apelio, eu cyhoeddi heddiw gan Cymwysterau Cymru. 

Mae’r rheoleiddiwr wedi ymgynghori’n eang ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer y system newydd y bydd ei hangen yn dilyn canslo arholiadau’r haf oherwydd y pandemig Covid-19. Ymatebodd cyfanswm o 4,057 o bobl i’r arolwg, ac roedd mwy na hanner y rhain yn ddysgwyr. 

“Er ein bod mewn cyfnod eithriadol, mae’n bwysig cofio y bydd y cymwysterau a ddyfernir eleni yr un mor gadarn ac yn gyfwerth â’r rhai a gafodd eu dyfarnu mewn unrhyw flwyddyn arall,” medd y Prif Weithredwr Philip Blaker. 

O ganlyniad i’r ymgynghoriad, mae Cymwysterau Cymru wedi gosod pedwar nod a fydd yn sail i’r model safoni ystadegol a ddefnyddir gan CBAC i bennu graddau yr haf hwn ac er mwyn sicrhau y bydd pob dysgwr yn cael ei drin yn deg. Dyma’r nodau: 

  • Bydd yr holl ddysgwyr y cyflwynir graddau asesu canolfannau lefel cymhwyster a threfnau rhestrol ar eu cyfer yn cael gradd;  
  • Bydd deilliannau cenedlaethol at ei gilydd yn debyg i’r rhai a welwyd mewn blynyddoedd blaenorol er mwyn lleihau’r risg o annhegwch i ddysgwyr dros amser a chynnal hyder y cyhoedd; 
  • Cyn belled ag y bo modd, ni fydd y broses ar gyfer dyfarnu graddau yn rhoi dysgwyr dan anfantais yn systematig, yn cynnwys y rhai â nodweddion a warchodir gan ddeddfwriaeth cydraddoldeb; 
  • Bydd y model safonin defnyddio amrywiaeth o dystiolaeth i gyfrifo’r graddau tebygol y byddai dysgwyr wedi’u hennill, pe baent wedi gallu cwblhau eu hasesiadau. 

Ni fydd modd i ddysgwyr unigol nad ydynt yn fodlon â’u gradd apelio i CBAC. Fodd bynnag, bydd proses ar waith a fydd yn golygu y gall CBAC ystyried apeliadau a gyflwynir gan ganolfannau am rai rhesymau. 

Ceir manylion llawn am y penderfyniadau a’r canfyddiadau mewn perthynas â’r ymgynghoriad ar wefan Cymwysterau Cymru.