Cymwysterau Cymru yn cadarnhau proses apelio a llwybrau ar gyfer ymgeiswyr preifat

Dydd Iau 04 Maw 2021

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei ddiweddariad cyntaf i ganllawiau ar gyfer ysgolion a cholegau ar y trefniadau asesu amgen ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021. 

Mae'r diweddariad hwn yn cynnwys gwybodaeth am sut mae angen i ysgolion a cholegau gofnodi eu penderfyniadau am raddau a bennir gan ganolfannau, y prosesau sicrhau ansawdd, adolygu graddau a phrosesau apelio a llinell amser lefel uchel. Mae gwybodaeth am y diweddariad hefyd wedi'i hanfon at ysgolion, colegau a dysgwyr.  

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau rhagor o fanylion am y broses apelio, fel yr amlinellwyd gyntaf gan y Gweinidog Addysg ar 20 Ionawr 2021. Bydd tri cham i’r broses: 

  • Cyfnod 1 – Erbyn diwedd Mehefin bydd ysgolion a cholegau yn rhannu graddau dros dro a bennir gan ganolfannau gyda'u dysgwyr. Gall dysgwr ofyn i'w ysgol neu goleg adolygu graddau dros dro a/neu wirio am unrhyw wallau cyn iddynt gael eu cyflwyno i CBAC.  
  • Cam 2 – Ar ôl diwrnod y canlyniadau ym mis Awst, gall dysgwr apelio i CBAC bod y dyfarniad gradd y mae ei ysgol neu goleg wedi'i wneud yn afresymol a/neu fod gwall gweithdrefnol wedi'i wneud.  
  • Cam 3 – Ar ôl cwblhau Cam 2 yr apêl, gall dysgwyr ofyn am adolygiad y Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) gan Cymwysterau Cymru i weld a yw CBAC wedi dilyn eu gweithdrefnau’n gywir. Ni fydd graddau terfynol cymwysterau yn cael eu rhoi i ddysgwyr tan ddiwrnodau'r canlyniadau, sef 10 Awst ar gyfer UG a Safon Uwch a 12 Awst ar gyfer TGAU. 

Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru: "Rydym wedi bod yn ymgysylltu â'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni a CBAC i ystyried sut y gallwn weithredu proses apelio effeithiol. Rydym hefyd yn ymwybodol o argymhellion yr adolygiad annibynnol i haf 2020 ac y dylem sicrhau bod y broses apelio yn deg ac yn ymarferol. 

"Fel gyda'r holl benderfyniadau sy'n cael eu gwneud ar gyfer yr haf hwn, does dim atebion hawdd.  Rydym wedi ymrwymo i roi anghenion y dysgwr wrth wraidd ein gwaith." 

Mae trefniadau manwl ar gyfer 'ymgeiswyr preifat' yn cael eu cwblhau fel y gellir dyfarnu graddau i ddysgwyr yr haf hwn. 

Os oes gan ymgeisydd preifat berthynas ag ysgol neu goleg eisoes, yna gall trefniadau barhau yn ôl y bwriad. Lle nad oes gan ymgeisydd preifat berthynas sefydledig ag ysgol neu goleg, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod canolfannau a fydd yn cynnwys ymgeiswyr preifat, a bod y rhain ar gael ac yn hygyrch ledled Cymru. Bydd asesu ymgeiswyr preifat yn cael ei gynnal mewn ffordd debyg i ddysgwyr eraill.