Cymwysterau Cymru yn argymell ffordd ymlaen ar gyfer dyfarnu cymwysterau yn haf 2021

Dydd Iau 29 Hyd 2020

Mae Cymwysterau Cymru yn argymell y dylid cadw asesiadau allanol ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yr haf nesaf, ond na ddylid cynnal arholiadau wedi'u hamserlennu ac eithrio Safon Uwch.

Mae'r cyngor wedi'i gynnwys mewn llythyr at Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg.

Mae'r cynigion yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ysgolion a cholegau o ran pryd i gynnal asesiadau a rhoi mwy o sicrwydd ar gyfer 2021 heb fod angen trefniadau wrth gefn ychwanegol.

Ar gyfer TGAU ac UG, mae Cymwysterau Cymru yn argymell na ddylid cynnal arholiadau wedi’u hamserlennu yr haf nesaf. Yn lle hynny, bydd graddau'n cael eu dyfarnu ar sail gwaith cwrs a set o asesiadau cyffredin a gymerir yn ystod y flwyddyn.

Argymhellir hefyd y dylid rhoi adegau cyfleus i ysgolion a cholegau pryd y bydd asesiadau'n cael eu cynnal, lle bydd rhywfaint o hyblygrwydd.

Ar gyfer Safon Uwch, yn ogystal â gwaith cwrs a thasgau gosod, byddai angen i ddysgwyr sefyll un arholiad fesul pwnc - ond gyda chyfle wrth gefn i sefyll yr arholiad os yw'r disgybl yn sâl neu os yw'n hunanynysu.

Mae Cymwysterau Cymru wedi nodi mai dyma'r ffordd orau ymlaen am y rhesymau canlynol.

  • Mae'n sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei drin yn deg;
  • Mae’n rhoi sicrwydd ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd y flwyddyn nesaf (ac yn dileu'r angen am gynlluniau wrth gefn amgen);
  • Mae’n hylaw ac yn tarfu cyn lleied â phosibl ar addysgu a dysgu;
  • Mae’n rhoi rheolaeth i ysgolion a cholegau dros ble a phryd y caiff dysgwyr eu hasesu;
  • Mae’n sicrhau cysondeb ar draws ysgolion a cholegau
  • Mae'n defnyddio cwestiynau tebyg i'r rhai a ddefnyddiwyd eisoes mewn arholiadau;
  • Mae'n cynnig sail glir i ddysgwyr a chanolfannau apelio yn erbyn canlyniadau.

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio ar gynlluniau gyda chyd-reoleiddwyr yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon ar sut y bydd cymwysterau galwedigaethol sy'n gwasanaethu'r tair gwlad yn cael eu dyfarnu'r flwyddyn nesaf ac mae hefyd wedi cynnig cyngor i'r Gweinidog.