Rheoleiddwyr cymwysterau yng Ngogledd Iwerddon, Lloegr a Chymru yn ymgynghori ar newidiadau i reolau

Dydd Gwener 02 Awst 2019

Mae’r tri chorff sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau yng Ngogledd Iwerddon (CCEA Regulation), Lloegr (Ofqual) a Chymru (Cymwysterau Cymru) wedi lansio ymgynghoriad ar y cyd ar gynigion i adolygu eu priod Amodau Cydnabod – y rheolau sy’n rheoli’r cymwysterau a’r sefydliadau mae pob un yn eu rheoleiddio. 

Mae’r ymgynghoriad yn ymateb i adborth a gasglwyd mewn nifer o adolygiadau a gynhaliwyd yn ddiweddar, gan gynnwys adolygiad Cymwysterau Cymru o’i Amodau Cydnabod Cyffredinol a galwad Ofqual am dystiolaeth ynghylch argaeledd gwybodaeth am ffioedd. 

Wrth gydnabod bod nifer o’r sefydliadau dyfarnu a reoleiddir yn gyffredin i’r tair gwlad, ac er mwyn lleihau’r baich arnyn nhw, mae CCEA Regulation, Ofqual a Cymwysterau Cymru wedi cydweithio’n agos i gynnig yr un newidiadau, neu rai sydd wedi eu halinio’n agos, i’w priod Amodau yn y rhan fwyaf o achosion. 

Mae un newid allweddol a gynigiwyd gan y tri rheoleiddiwr yn ymwneud â’r Amodau sy’n rheoli’r wybodaeth am y ffi cymhwyster mae’n rhaid i sefydliadau dyfarnu ei darparu i brynwyr. Mae’r rheoleiddwyr yn credu ei bod yn bwysig bod y prisiau a godir am gymwysterau’n cynrychioli gwerth am arian, yn dryloyw i bob defnyddiwr, yn hygyrch i’r cyhoedd ac yn eglur i’r rhai sy’n prynu’r cymwysterau, er enghraifft ysgolion neu golegau. Maen nhw’n cynnig newidiadau fydd yn gwneud cryfhau eu rheolau yn y maes hwn. 

Ymysg cynigion eraill yr ymgynghoriad mae diwygio amrywiaeth o Amodau, gan gynnwys y rhai sy’n rheoli swyddogaeth y Swyddog Cyfrifol, cydnabod dysgu blaenorol a chyflwyno canlyniadau. 

Mae mwyafrif y newidiadau a gynigir wedi eu cynllunio i wella eglurder a strwythur eu rheolau, gwneud diffiniadau’n haws i’w cyrchu a’u diweddaru, er enghraifft o ran y gyfraith diogelu data heb newid y disgwyliadau a roddir ar y sefydliadau sy’n cael eu rheoleiddio. 

Mae’r ymgynghoriad yn cynnwys nifer bychan o gynigion i ddiwygio Amodau un neu ddau rheoleiddiwr. Cadwyd y rhain mor brin â phosibl ac fel arfer maen nhw’n digwydd os yw cyd-destunau polisi neu ddeddfwriaethol yn golygu nad yw’n berthnasol neu’n bosibl alinio. 

Mae’r ymgynghoriad ar agor am 12 wythnos, tan 25 Hydref 2019, a chroesewir barn gan sefydliadau dyfarnu, cyrff proffesiynol, arweinwyr addysg, ysgolion a cholegau sy’n gweithredu ar draws y tair awdurdodaeth.

Rheoleiddio