Diwygiad mawr i gymwysterau yn y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru

Dydd Mawrth 02 Gor 2019

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi newid arloesol i gymwysterau i bobl sydd am weithio yn y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru.

Dyma'r newid mwyaf i gymwysterau yn y sector ers cenhedlaeth, a fydd yn symleiddio'r farchnad gymhleth bresennol sydd â channoedd o gymwysterau drwy gyflwyno wyth cymhwyster newydd a fydd yn helpu i ailwampio addysg a hyfforddiant ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn cynnig llwybrau dilyniant mwy hyblyg a chynhwysfawr i fyd gwaith ar gyfer dysgwyr. Bydd yr asesu'n symlach ond yn fwy cadarn, gan sicrhau bod pobl ifanc yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn llwyddo yn eu gyrfaoedd.

Heddiw, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru fod contractau wedi'u dyfarnu i gonsortiwm City & Guilds ac EAL, dau gorff dyfarnu profiadol yn y sector, a fydd yn gweithio gyda'r rheoleiddiwr i lunio a darparu'r cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth ôl-16.

Dywedodd Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau, Cymwysterau Cymru, "Mae'n bleser gennym ddyfarnu'r contract ar gyfer datblygu cymwysterau newydd ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru i City & Guilds, gan weithio mewn partneriaeth ag EAL. Mae'r Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn eang, yn amrywiol ac yn flaenoriaeth i Gymru, ac mae'r cymwysterau newydd yn cael eu datblygu i ddiwallu anghenion newidiol y diwydiant. Bydd y cymwysterau yn galluogi gweithwyr i ddeall rôl technolegau newydd yn y sector, yn ogystal â meithrin y gallu i gynnal ac atgyweirio'r adeiladau a’r strwythurau traddodiadol sydd gennym yma yng Nghymru".

Dywedodd Kirstie Donnelly, Rheolwr Gyfarwyddwr City & Guilds Group:
"Mae adeiladu wedi bod wrth wraidd City & Guilds Group ers ei sefydlu 140 mlynedd yn ôl, ac rydym yn falch iawn o ennill y cynnig ar y cyd hwn mewn partneriaeth ag EAL i ddarparu cymwysterau i ddiwydiant sydd mor bwysig i lwyddiant economaidd Cymru. Mae Cymwysterau Cymru yn arwain y ffordd wrth symleiddio cymwysterau galwedigaethol ôl-16 a chodi safonau, ac rydym yn falch o gydweithio i ddatblygu cymwysterau sy'n diwallu anghenion cyflogwyr, dysgwyr a'r gymuned ehangach.

"Rydym hefyd yn edrych ymlaen at adeiladu ar y gydberthynas wych rydym wedi'i meithrin â Cymwysterau Cymru drwy lansio cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant City and Guilds/CBAC ym mis Medi a chodi safonau i'r lefel nesaf er mwyn helpu i feithrin sgiliau hollbwysig yng Nghymru."

Dywedodd Alison Parkes, Rheolwr Gyfarwyddwr EAL:
"Fel y sefydliad dyfarnu arbenigol mwyaf blaenllaw ym maes peirianneg, rydym yn falch iawn, mewn partneriaeth â City & Guilds, o gael ein penodi gan Cymwysterau Cymru i'w helpu i ailwampio sgiliau ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - sector hollbwysig yn economi Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen yn arbennig at weithio gyda Cymwysterau Cymru a rhanddeiliaid allweddol i wireddu'u gweledigaeth a'u disgwyliadau. Drwy ddatblygu cymwysterau ar gyfer y diwydiannau hollbwysig a hanfodol hyn, rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gennym yn nhaith y rhai hynny sydd am gael gyrfa yn y sector".

Mae'r cymwysterau ôl-16 yn cynnwys cymhwyster Sylfaen cyffredinol ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, a chymwysterau Dilyniant a Phrentisiaeth ym maes Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu. Bydd y rhain ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021.

Mae'r cymwysterau arloesol newydd wedi'u croesawu gan arweinwyr y diwydiant fel ffordd o alluogi dysgwyr feithrin gwybodaeth ehangach am y diwydiant yn gyffredinol. Mae cynrychiolwyr y sector eisoes wedi cyfrannu at y gwaith o ddatblygu'r cymwysterau newydd, a byddant yn parhau i gefnogi'r datblygiad hwnnw.

Dywedodd Gareth Williams, Rheolwr Polisi Safonau a Chymwysterau CITB yng Nghymru:
"Fel rhanddeiliad yn y broses o adolygu cymwysterau ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, mae CITB yn edrych ymlaen at weithio gyda City & Guilds ac EAL i lunio cymwysterau newydd, cyfredol a fydd o fudd i ddysgwyr ac i'r diwydiant yng Nghymru. Bydd y cymwysterau newydd yn ehangu gorwelion dysgwyr drwy annog mwy o gyflogwyr i chwarae rôl weithredol yn y gwaith o ddatblygu gweithle'r dyfodol yng Nghymru".

Ychwanegodd Ed Evans, Cyfarwyddwr Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru, "Mae ymgysylltiad Cymwysterau Cymru â'r sector wedi bod yn gadarn iawn. Mae hynny'n golygu bod y broses hon yn dechrau cael ei harwain gan y sector yn hytrach na chael ei harwain gan addysgwyr.”

Yn ogystal â Chymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth, mae Cymwysterau Cymru hefyd yn gweithio gyda CBAC i lunio meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU newydd yn yr Amgylchedd Adeiledig a fydd ar gael i'w addysgu gyntaf o fis Medi 2021, ac UG a Safon Uwch yn yr Amgylchedd Adeiledig, a fydd ar gael i'w addysgu o fis Medi 2022.