Adroddiad blynyddol yn cofnodi defnydd rheoleiddiwr o'i bwerau newydd am y tro cyntaf

Dydd Llun 04 Rhag 2017

Mae Cymwysterau Cymru wedi cael rhai cyflawniadau nodedig dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r rheoleiddiwr yn defnyddio rhai o'i bwerau am y tro cyntaf.

“Er ein bod yn sefydliad cymharol ifanc o hyd rydym wedi aeddfedu i'n rôl yn gyflym ac wedi sefydlu ein hunan fel rhan hanfodol o'r system addysg yng Nghymru,” dywedodd y Careirydd Ann Evans wrth i'r ail adroddiad blynyddol gael ei gyhoeddi.

“Rwy'n falch o'r ffaith ein bod yn cydweithio'n agos â'n partneriaid yn y system addysg er mwyn sicrhau bod anghenion myfyrwyr yng Nghymru bob amser yn flaenoriaeth.”

Cyflawniad allweddol dros y flwyddyn ddiwethaf oedd comisiynu cyfres o 19 o gymwysterau newydd yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Plant, yn dilyn adolygiad manwl o'r cymwysterau ar gyfer y sector hwn yng Nghymru.

Bydd y gyfres newydd hon yn cymryd lle mwy na 240 o gymwysterau presennol, ac yn arwain at gymwysterau sy'n adlewyrchu anghenion Cymru, sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, ac sydd â llwybrau dilyniant clir ac asesu cadarn.

Mae uchafbwyntiau eraill yn yr adroddiad blynyddol yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o gyflwyno arholiadau'r haf yn ddiogel a'n gwaith gyda phartneriaid yn y system addysg.

“Yn ein rôl fel rheoleiddiwr gwnaethom fonitro cyflwyniad TGAU a Safon Uwch ‘Cymru yn unig’ yn agos a sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno'n deg, fel bod safonau priodol yn cael eu cynnal,” dywedodd Prif Weithredwr Philip Blaker.

Gan edrych ymlaen, dywedodd Mr Blaker fod Cymwysterau Cymru yn adolygu'r cymwysterau sydd ar gael yn y sectorau TGCh ac Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, a'r Fagloriaeth Cymru newydd, y bydd adroddiad ar bob un ohonynt yn 2018. Mae'r rhain yn dilyn cyhoeddiad diweddar adolygiad Cymwysterau Cymru o gofrestru cynnar ac ailgofrestru ar gyfer cymwysterau TGAU.

“Yn ystod ein hail flwyddyn rydym wedi datblygu hyder ym mhob agwedd ar ein gwaith. Mae'r camau gweithredu a'r penderfyniadau rydym wedi'u gwneud wedi cael effaith sylweddol a chadarnhaol ar ddysgwyr,” dywedodd Mr Blaker.

Rheoleiddio