Canllawiau: beth y dylai ysgolion a cholegau ei wneud os amherir ar arholiadau neu asesiadau yn ddifrifol

1. Cynlluniau wrth gefn

Dylai canolfannau fod yn barod os amherir ar arholiadau ac asesiadau eraill gan wneud yn siŵr bod staff yn ymwybodol o'r cynlluniau hyn.

Wrth ddrafftio cynlluniau wrth gefn, dylai canolfannau ystyried y canllawiau canlynol: 

2. Amharu ar asesiadau neu arholiadau

Yn absenoldeb unrhyw gyfarwyddyd gan y sefydliad dyfarnu perthnasol, dylai canolfannau wneud yn siŵr y cynhelir unrhyw arholiad neu asesiad sydd wedi'i amserlenni os yw'n bosibl. Gallai hyn olygu y bydd angen symud i leoliadau amgen.

Os na ellir cynnal yr arholiad neu'r asesiad, neu os yw disgybl yn colli arholiad neu asesiad oherwydd argyfwng neu unrhyw ddigwyddiad y tu allan i reolaeth y disgybl, yna dylai canolfannau drafod trefniadau amgen gyda'r sefydliad dyfarnu perthnasol.

3. Dylai canolfannau wneud y canlynol:

3.1 Cynllunio ar gyfer arholiadau:

 1. Adolygu cynlluniau wrth gefn ymhell ymlaen llaw cyn pob arholiad neu gyfres o asesiadau. Ystyried sut y bydd y Ganolfan yn cydymffurfio â gofynion y sefydliadau dyfarnu, os caiff y cynllun wrth gefn ei ddefnyddio.

3.2 Os amherir arnynt dylid gwneud y canlynol:

 1. Cysylltu â'r sefydliad(au) dyfarnu perthnasol a dilyn ei gyfarwyddiadau.
 2. Cymryd cyngor, neu'n dilyn cyfarwyddiadau gan asiantaethau lleol neu genedlaethol perthnasol wrth benderfynu p'un a yw'r ganolfan yn gallu agor.
 3. Penderfynu a ellir sefyll yr arholiad neu'r asesiad mewn lleoliad amgen, mewn cytundeb â'r sefydliad dyfarnu perthnasol, gan wneud yn siŵr y trosglwyddir y papurau cwestiynau neu'r deunyddiau asesu yn ddiogel i'r lleoliad hwnnw.
 4. Os bydd y llefydd yn gyfyngedig yno, dylid blaenoriaethu'r myfyrwyr y byddai'r oedi hwn yn cael yr effaith fwyaf ar eu cynnydd os na fyddant yn sefyll eu harholiad neu asesiad ar yr amser priodol.
 5. Os caiff lleoliad ei wacáu yn ystod arholiad cyfeiriwch at Canllawiau Cyd-bwyllgor Cymwysterau ar adael yr ystafell arholiad neu asesiad mewn argyfwng hwn.
 6. Dylid cyfathrebu â rhieni, gofalwyr a myfyrwyr ynglŷn ag unrhyw newidiadau i amserlen yr arholiad neu'r asesiad .
 7. Cyfathrebu ag unrhyw aseswyr allanol neu drydydd partïon perthnasol ynglŷn ag unrhyw newidiadau i amserlen a/neu leoliad yr arholiad neu'r asesiad.

 3.3 Yn dilyn yn arholiad, dylid gwneud y canlynol:

 1. Ystyried a yw hyn wedi effeithio ar allu'r myfyrwyr i gwblhau'r asesiad a/neu i arddangos lefel eu cyrhaeddiad, ac os felly, dylid gwneud cais am ystyriaeth arbennig.
 2. Cynghori myfyrwyr, lle bo'n briodol, o'r cyfleoedd i sefyll eu harholiad neu asesiad yn ddiweddarach.
 3. Sicrhau y caiff sgriptiau eu cadw dan amodau diogel.
 4. Dychwelyd sgriptiau i sefydliad dyfarnu yn unol â'u cyfarwyddiadau. Peidio â gwneud trefniadau amgen ar gyfer trosglwyddo sgriptiau arholiad wedi'u cwblhau, oni ddywedir wrthynt wneud hynny gan sefydliad dyfarnu.

4. Dylai Sefydliadau Dyfarnu wneud y canlynol: 

4.1 Cynllunio ar gyfer arholiadau:

 1. Sefydlu a chynnal cynllun ysgrifenedig wrth gefn cyfredol a chydymffurfio ag ef bob amser.
 2. Sicrhau bod trefniadau ar waith gyda chanolfannau a thrydydd partïon eraill er mwyn eu galluogi i gynnal a dyfarnu cymwysterau yn unol â'u hamodau cydnabod.

4.2 Os amherir arnynt dylid gwneud y canlynol:

 1. Cymryd yr holl gamau rhesymol er mwyn lleihau unrhyw effaith andwyol mewn perthynas â'u cymwysterau os amherir arnynt.
 2. Darparu canllawiau effeithiol i unrhyw un o'u canolfannau sy'n cyflwyno'r cymwysterau.
 3. Mewn achos o asesiad dan amodau penodol, dylai myfyrwyr ei gwblhau dan yr amodau hynny (heblaw pan fydd unrhyw addasiadau rhesymol neu ystyriaeth arbennig yn gofyn am amodau amgen).
 4. Rhoi gwybod i'r rheoleiddwyr perthnasol yn brydlon am unrhyw ddigwyddiad a allai gael effaith andwyol ar fyfyrwyr, safonau neu hyder cyhoeddus.
 5. Cyd-drefnu'r broses o gyfathrebu â'r rheoleiddiwr/rheoleiddwyr perthnasol pan fydd yr amhariad wedi cael effaith ar nifer o ganolfannau a/neu ar ystod eang o ddysgwyr.

4.3 Yn dilyn yn arholiad, dylid gwneud y canlynol:

 1. Ystyried unrhyw geisiadau am ystyriaeth arbennig i'r myfyrwyr yr effeithir arnynt. Er enghraifft, y rheiny a allai fod wedi colli eu gwaith a aseswyd yn fewnol neu'r rheiny y gallai'r amhariad fod wedi effeithio ar eu perfformiad mewn asesiadau ac arholiadau.

5. Beth sy'n digwydd os bydd myfyrwyr yn colli arholiad neu dan anfantais yn sgil yr amhariad?

Os caiff yr amhariad effaith andwyol ar rai myfyrwyr, dylai canolfannau ofyn i'r sefydliad dyfarnu wneud cais am ystyriaeth arbennig.

Cyfrifoldeb pob sefydliad dyfarnu ydyw i wneud penderfyniadau ynglŷn ag ystyriaeth arbennig, hynny yw os yw'n addas neu beidio. Efallai y bydd eu penderfyniadau'n wahanol ar gyfer gwahanol gymwysterau ac ar gyfer gwahanol bynciau.

Gweler hefyd

6. Cyfathrebu ehangach

Bydd y rheoleiddwyr, Ofqual yn Lloegr, Cymwysterau Cymru yng Nghymru a CCEA yng Ngogledd Iwerddon yn rhannu gwybodaeth amserol a chywir yn ôl yr angen gyda sefydliadau dyfarnu, adrannau o'r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill. 

Bydd yr Adran Addysg yn Lloegr, yr Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon a Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod i weinidogion perthnasol y llywodraeth cyn gynted ag y bydd amhariad lleol neu genedlaethol yn amlwg o ddigwydd; a sicrhau y cânt eu diweddaru tan i'r mater gael ei ddatrys.

Bydd sefydliadau dyfarnu yn rhoi gwybod i Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS) a'r Swyddfa Geisiadau Canolog (CAO) am unrhyw effaith y caiff yr amhariad ar eu terfynau amser ac yn trafod datblygiad y myfyriwr i addysg bellach ac addysg uwch.

Bydd sefydliadau dyfarnu yn rhoi gwybod i gyrff proffesiynol perthnasol neu grwpiau cyflogwyr os bydd yr amhariad yn effeithio arnynt yn benodol. 

7. Amhariad cenedlaethol eang

Mewn achos o amhariad cenedlaethol eang parhaus, bydd adrannau'r llywodraeth yn cyfathrebu â rheoleiddwyr, sefydliadau dyfarnu a chanolfannau cyn ei gyhoeddi. Bydd rheoleiddwyr yn darparu cyngor i adrannau'r llywodraeth ar oblygiadau ar gyfer amserlenni arholiadau.

Sefydliadau Aelodaeth