Ar ôl arholiad gwael...

Mae'r peth wedi digwydd. Mae popeth wedi bod yn mynd yn dda. Rydych chi wedi bod yn adolygu'n galed ac yn mynd i'r gwersi ychwanegol. Mae eich teulu wedi bod yn eich annog chi ac mae'r athrawon wedi bod yn dweud wrthych chi y bydd popeth yn iawn. Rydych chi'n dechrau teimlo'n hyderus am y cyfan. Yna, yn sydyn ... Dyma arholiad sy'n hunllef go iawn.

 John Kendall, Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga

Gall yr awydd i roi'r ffidil yn y to fod yn gryf. Beth yw'r pwynt nawr? Rydych chi wedi gwneud llanast o bopeth. Rydych chi wedi methu. Gwastraff amser oedd yr holl waith caled a wnaethoch chi. Does dim pwynt adolygu mwy.

Anadlwch yn ddwfn. Dyma rywfaint o gyngor i chi.

Yn gyntaf, mae'r ffaith eich bod chi'n grac ac yn gynnwrf i gyd yn dangos rhywbeth. Mae'n dangos eich bod yn poeni. Efallai nad yw'n deimlad braf ond mae'n dweud cyfrolau amdanoch chi.

Yn ail, dim chi yw'r arholwr. Oni bai eich bod chi wedi gadael taflen wag o bapur, dydych chi ddim yn gwybod yn bendant eich bod chi wedi gwneud yn wael. Os ydych chi wedi bod yn gwrando ar bobl eraill yn clebran am eu hatebion a oedd yn wahanol i'ch atebion chi, allwch chi ddim bod yn sicr pwy oedd yn gywir. Efallai eich bod chi i gyd yn gywir. Efallai mai dim ond chi oedd yn gywir.

Yn drydydd, efallai fod un rhan o'r papur wedi gwneud i chi deimlo eich bod chi wedi gwneud llanast o'r cwbl. Efallai mai dim ond un neu ddau gwestiwn oedd yn drech na chi - efallai mai 20% o'r marc oedd y rhain. Efallai fod popeth arall a wnaethoch chi'n gywir. Efallai y cawsoch chi 80% ...

Yn bedwerydd, dydych chi ddim yn gwybod ffiniau'r graddau na'r marciau llwyddo. Efallai fod yr arholiad yn anodd i bawb ac y bydd sgôr weddol isel yn ddigon i gael gradd uchel.

Mae'r arholiad sydd newydd achosi cymaint o ofid i chi'n annhebygol o benderfynu popeth. Efallai y bydd papurau eraill a gwaith cwrs yn creu gradd derfynol.

A hyd yn oed os ydych chi'n gywir a bod y pwnc hwnnw'n un ofnadwy i chi, cofiwch eich bod chi'n dilyn pynciau eraill. Pam ddylen nhw ddioddef? Yn wir, defnyddiwch hyn fel cymhelliant i ysgogi eich hun am yr hyn sydd ar ôl. Does dim rhaid i chi daflu eich sglods i gyd am fod un wedi'i losgi.

Rhowch hwb i'ch hun ac ewch ati i lwyddo yng ngweddill yr arholiadau. Peidiwch â gadael i un tro gwael effeithio ar bopeth. Byddwch yn ddewr a dangoswch eich gwydnwch. Roedd pethau'n mynd yn dda. Gallan nhw fynd yn dda eto. Byddan nhw'n mynd yn dda eto.

Pob lwc!