Yn falch o’r daith hyd yn hyn

 Ann Evans, Cadeirydd, Cymwysterau Cymru

Mae gweld yr hysbyseb i recriwtio fy olynydd wedi fy ysgogi i fyfyrio ar fy amser fel Cadeirydd cyntaf Cymwysterau Cymru. 

Rwy'n gadael y rôl ym mis Medi eleni, ar ddiwedd tymhorau prysur iawn. Yn ddiau, bydd ystod eang o waith i'w gwblhau rhwng nawr a mis Medi, ond mae cipolwg sydyn yn ôl yn dangos y daith rydym wedi bod arni ers cychwyn yn 2015. Mae'n daith sydd yn werth myfyrio arni. 

Yn gynnar yn 2015, roedd gennym Fwrdd cysgodol, darpar Brif Swyddog Gweithredol a dim llawer mwy. Roedd ein cyfnod sefydlu yn gyfnod digon prysur a dweud y lleiaf. Erbyn mis Medi y flwyddyn honno, roeddem yn barod i fynd, gyda gweddill aelodau'r Bwrdd wedi'u penodi, yr holl brosesau cyfreithiol wedi'u cwblhau a digon o'n pobl a systemau ar waith i ymgymryd â'n rôl.  

Roeddem yn gwybod pwy oeddem ni a'r hyn roeddem am ei gyflawni. Gwnaethom lansio fel rheoleiddiwr annibynnol i Gymru, gyda'r bwriad o fod ar wahân i Lywodraeth Cymru. Byddem yn cadw llygad ar gynnal cymwysterau a'r system yr oeddent yn gweithredu ynddi mewn ffordd ddidrafferth, gan chwilio am welliannau drwy'r amser. 

Cefais fy nghyfarfod cyntaf â'n Prif Weithredwr Philip Blaker mewn tafarn ger Merthyr Tudful, gyda'r ddau ohonom yn gobeithio y gallem adnabod ein gilydd o ffotograffau a pheidio â dechrau siarad â dieithriaid. Gwnaeth y sgwrs gyntaf honno gwmpasu cymaint, gan gynnwys y nifer enfawr o benderfyniadau yr oedd yn rhaid iddo eu gwneud ynglŷn â'r swyddfa newydd.  Ni wnaf byth anghofio wynebau'r ciniawyr eraill wrth i ni dreulio amser yn sgwrsio'n ddwys â thudalennau o gynlluniau o'n cwmpas. Heddiw mae ein swyddfa yn teimlo'n gyfarwydd ac mae'n teimlo fel petai Cymwysterau Cymru wedi'i sefydlu, yn aeddfed ac yn rhan o fywyd addysgol Cymru. 

Roedd y 18 mis cyntaf yn fisoedd llwyddiannus o waith caled.  Roedd yn rhaid i ni reoli blaenoriaethau a disgwyliadau ochr yn ochr â'r holl waith a oedd i'w wneud i greu sefydliad newydd. Gwnaethom ymgymryd â rhaglen diwygio TGAU a Safon Uwch sylweddol ran o'r ffordd drwy'r cyfnod hwn a, gan fod gennym nod amlwg iawn i sicrhau ein bod yn rhoi'r un ffocws i gymwysterau galwedigaethol, gwnaethom sefydlu ein dull arloesol o adolygu'r sector. 

Ffocws allweddol i mi oedd sicrhau bod gennym ddull llywodraethu effeithiol a chlir o'r cychwyn cyntaf a bod ein Bwrdd yn gweithio fel tîm, i gefnogi a herio'r sefydliad. Roedd hefyd yn bwysig bod y Bwrdd yn rhan o'r gwaith o ddatblygu diwylliant y sefydliad. Roedd Philip a minnau yn gwybod ein bod am sicrhau diwylliant proffesiynol ac agored, a oedd yn canolbwyntio ar y dysgwr ac anghenion Cymru. Erbyn hyn, mae'r syniadau wedi'u hymgorffori yn y ffordd rydym i gyd yn gweithio. 

Fel sefydliad newydd, roeddem hefyd yn gwybod bod yn rhaid i ni sefydlu ein hunain ym mywyd addysgol Cymru, ac roedd gennym uchelgais i sicrhau bod ein proffesiynoldeb a'n gwaith yn cael eu cydnabod ledled y DU a thu hwnt. Rydym bellach yn gyfarwydd â siarad am y trafodaethau a'r dadleuon eang rydym yn rhan ohonynt yng Nghymru, y DU a thu hwnt. 

Rydym wedi wynebu nifer o heriau ac rwy'n gwybod bod rhai sylweddol o'n blaenau o hyd, yn enwedig yr her o ddatblygu cymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Yn bersonol, rwy'n falch iawn o Cymwysterau Cymru a'i gyflawniadau. Rwy'n gwybod bod y staff gweithgar a phroffesiynol a'r Bwrdd o dan Gadeirydd newydd mewn sefyllfa dda i weithredu ar yr heriau hyn a byddaf yn gwylio cam nesaf gwaith Cymwysterau Cymru â diddordeb.