Esbonio ein Polisi Amodau Trosglwyddo Drafft

Gan Kate Crabtree, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil 

Fel y rheoleiddiwr cymwysterau yng Nghymru, mae gennym y pŵer i gymryd camau gweithredu i ddiogelu buddiannau dysgwyr os bydd pethau'n mynd o chwith.  

Mae un o'r pwerau hyn yn unigryw i Gymru ac mae werth ei ddeall. O dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, mae gennym y pŵer – mewn amgylchiadau prin a phenodol iawn – i drosglwyddo un neu fwy o gymwysterau o un corff dyfarnu i un arall.   

Pan fydd cydnabyddiaeth corff dyfarnu wedi dod yn ddarostyngedig i Amod Trosglwyddo, mae'n caniatáu i ni, mewn amgylchiadau penodol, roi cyfarwyddyd i'r corff dyfarnu hwnnw drosglwyddo’r cymhwyster/cymwysterau dan sylw. Golyga'r cyfarwyddyd hwn y gall eiddo a hawliau sy'n gysylltiedig â'r cymhwyster gael eu rhoi i'r ail gorff dyfarnu 

Mae'n amod cydnabod arbennig, sy'n golygu bod yn rhaid i unrhyw gorff dyfarnu sy'n ddarostyngedig i Drosglwyddo Amodau gydymffurfio ag ef os hoffai barhau i gael ei gydnabod gennym. Mae ond yn berthnasol i gyrff dyfarnu lle ystyrir bod effaith andwyol sylweddol ar ddysgwyr.  

Rydym yn cydnabod y gallai'r pŵer rheoleiddiol hwn gael effaith ar unrhyw gorff dyfarnu sy'n ddarostyngedig iddo, felly rydym wedi cymryd amser i ddatblygu dull cytbwys o'i ddefnyddio.  

Er enghraifft, pe byddai corff dyfarnu mewn sefyllfa lle na allai ddyfarnu cymwysterau i ddysgwyr cofrestredig, am unrhyw reswm, yna gellid ystyried Amod Trosglwyddo 

Y cam olaf mewn proses yn cynnwys sawl cam fyddai cyfarwyddo corff dyfarnu i drosglwyddo cymhwyster, a drwy gydol y broses, byddem yn sicrhau bod y corff dyfarnu yn ymwybodol o'r posibilrwydd o gamau gweithredu yn y dyfodol.  

Byddwn hefyd bob amser yn ystyried ffyrdd eraill o reoli risgiau, er mwyn osgoi’r angen i osod amod trosglwyddo, megis gofyn i’r corff dyfarnu ddarparu cynlluniau gweithredu a’u rhoi ar waith.  

Yn unol â'n nod o gydweithio â chyrff dyfarnu, rydym wedi trafod ein dull gweithredu arfaethedig â sampl o gyrff dyfarnu drwy grwpiau ffocws yn ystod haf 2018.  

Rydym wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar bolisi arfaethedig sy'n amlinellu'r dull hwn, a bydd yn weithredol ar ein gwefan hyd at 26 Tachwedd 2018. Byddwn hefyd yn edrych ar ffyrdd eraill o ymgysylltu â chyrff dyfarnu rhwng nawr a mis Rhagfyr.  

Rydym yn awyddus i gyrff dyfarnu ymgysylltu â'r polisi drafft er mwyn ei ddeall yn llawn ac er mwyn deall sut y gellid ei ddefnyddio yn y dyfodol, yn ogystal â rhoi adborth i ni ar y polisi. Bydd unrhyw adborth rydym yn ei gael yn llywio’r polisi terfynol, yr ydym bwriadu ei gyhoeddi tua dechrau 2019.  

I ddarllen y polisi drafft a’r ddogfen ymgynghori, cliciwch yma.