Cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth newydd yng Nghymru

Gan Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Cymwysterau Cymru 

Mae llawer o ddiddordeb wedi bod yn y newidiadau i gymwysterau TGAU yng Nghymru a Lloegr eleni, gan ganolbwyntio ar y ffordd y diwygiwyd cymwysterau gwyddoniaeth. 

Mae hyn yn arbennig o berthnasol gyda'r gyfres newydd o gymwysterau TGAU Gwyddoniaeth a gaiff eu harholi am y tro cyntaf yng Nghymru yr haf hwn.  

Mae dwy haen mynediad ar gael ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth newydd yng Nghymru. Maent yn gymwysterau unedol (modiwlaidd), sy'n golygu y gall myfyrwyr sefyll arholiadau ar gyfer unedau unigol yn ystod y cwrs. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr wedi sefyll rhai unedau yr haf diwethaf ar ddiwedd Blwyddyn 10, a byddant yn sefyll yr unedau sy'n weddill yr haf hwn, ar ddiwedd Blwyddyn 11.  

Gall myfyrwyr ddewis i naill ai sefyll uned haen uwch neu uned haen sylfaen, gan ddibynnu ar y radd y maent yn anelu ati. Bydd ysgolion yn penderfynu p'un a fyddant yn cofrestru myfyrwyr ar gyfer uned haen uwch neu haen sylfaen a gall unigolyn sefyll cymysgedd o unedau haen uwch a haen sylfaen.  

Ar gyfer pynciau â dwy haen, megis gwyddoniaeth, mae papurau'r haen uwch yn targedu graddau A* i D ac mae'r haen sylfaen yn targedu graddau C i G.  

Gan fod cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth yn unedol, caiff marciau myfyrwyr ar gyfer unedau unigol eu nodi ar Raddfa Marciau Unffurf (UMS)1. Caiff y marciau unffurf a gafwyd ar gyfer pob uned eu cyfrifo ac mae'r radd pwnc yn seiliedig ar y cyfanswm hwn. 

Gall myfyrwyr sy'n sefyll uned haen uwch gael rhai marciau UMA os na fyddant yn cael digon o farciau ar gyfer gradd D. Mae hyn yn golygu bod strwythur modiwlaidd cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth yng Nghymru yn galluogi myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau haen uwch i gael graddau sy'n is na D (neu DD ar gyfer Gwyddoniaeth Dwyradd).  

Yma yng Nghymru, nid ydym ni fel y rheoleiddiwr wedi gorfod gweithredu yn yr un modd ag y bu'n rhaid i Ofqual yn Lloegr er mwyn cyflwyno gradd 'rhwyd ddiogelwch' ychwanegol ar gyfer myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau haen uwch.  

Mae dyluniad y cymwysterau yng Nghymru yn golygu nad yw'r problemau a gafwyd eleni yn Lloegr gyda'u cymhwyster TGAU Gwyddoniaeth Gyfunol newydd yn codi yn y cymwysterau dwyradd newydd yng Nghymru. 

Mae cymwysterau TGAU yn cael eu diwygio ar wahân yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ogystal ag yma yng Nghymru. Yn ystod y diwygiadau hyn, buom yn gweithio'n agos gyda'r rheoleiddwyr yn y gwledydd hyn er mwyn sicrhau y rhoddir yr un gwerth i'r cymwysterau TGAU newydd.  

Mae cymhwyster TGAU yn dal i fod yn gymhwyster TGAU, p'un a gaiff ei astudio yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Er bod rhai gwahaniaethau yn y cynnwys, y strwythurau asesu a hyd yn oed y graddfeydd graddau, gellir cydnabod mai cymwysterau TGAU yw'r cymwysterau a gaiff eu hastudio gan fyfyrwyr ym mhob gwlad yn y bôn. Maent o'r un maint, cânt eu hastudio gan fyfyrwyr o'r un gallu ac maent yn asesu yr un deilliannau neu rai tebyg iawn ym mhob maes pwnc.  

Gallwch ddarllen mwy am y diwygiadau i gymwysterau TGAU yng Nghymru gan gynnwys y newidiadau i'r gyfres o gymwysterau TGAU Gwyddoniaeth yn fy mlog, Edrych ymlaen at ddiwrnodau canlyniadau.