Delio â straen arholiadau

Gan fod yr arholiadau yn eu hanterth bellach, mae MIND Cymru wedi rhoi gyngor yn y blog hwn i ddisgyblion ar sut i ddelio â'r pwysau y gallant ei wynebu.

 Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru

Mae arholiadau yn anodd i ni i gyd, a gall ymdopi â straen arholiadau gael effaith ar ein hiechyd meddwl. Fodd bynnag, does dim angen i chi deimlo eich bod ar eich pen eich hun. Mae'n bwysig cofio bod llawer o bethau y gallwch eu gwneud i leihau pwysau arholiadau, a bod pethau gwahanol yn gweithio i bobl wahanol. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol: 

Byddwch yn drefnus. Cymerwch ychydig o amser i greu amserlen i sicrhau eich bod yn adolygu mewn darnau bach hwylus. Bydd hyn yn eich helpu i ganolbwyntio a bydd yn sicrhau eich bod yn cymryd seibiau byr. Yr ymenyddiau mwyaf cynhyrchiol yw'r rhai sy'n gorffwys yn iawn hefyd. Rhowch gyfle i chi'ch hun i anadlu a chyfle i'ch meddwl brosesu popeth rydych newydd ei ddysgu. Yn anterth straen yr arholiadau, gall fod yn hawdd anghofio amdanoch chi a'r hyn sy'n eich gwneud yn hapus. Rydych yn haeddu amser i ffwrdd. Gosodwch nodau a rhowch amser i chi'ch hun i gwrdd â ffrind am goffi neu drip i'r sinema.  

Byddwch yn heini. Gall bod yn yr awyr agored a bod yn egnïol yn gorfforol gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a llesiant pawb.  Nid yw'n gyfrinach bod ymarfer corff aerobig rheolaidd yn codi eich hwyliau a bydd yn eich helpu i deimlo'n barod i gyflawni eich nodau.  

Byddwch yn iach. Mae angen bwyd ar ein hymenyddiau i dyfu a datblygu. Gall colli prydau neu fwyta'r pethau anghywir arwain at ddryswch a diffyg eglurder. Ystyriwch eich deiet. Ceisiwch osgoi bwydydd sy'n gwneud i'ch lefel siwgr gwaed godi a gostwng yn gyflym, fel losin, bisgedi, diodydd sy'n cynnwys llawer o siwgr, ac alcohol. Bydd y rhain yn gwneud i chi deimlo'n flinedig, yn bigog ac yn isel. Yn lle'r rhain dewiswch fwydydd sy'n rhyddhau egni yn araf fel pasta, bara a reis. Yfwch ddigon. Gall peidio ag yfed digon o hylif gael effaith fawr ar eich gallu i ganolbwyntio a meddwl yn glir.  

Siaradwch. Peidiwch â digalonni os bydd eich ffrindiau'n dweud eu bod yn gwneud oriau o adolygu diddiwedd. Does neb yn gallu cadw i fynd 24/7. Os byddwch yn teimlo'n bryderus, siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo. Gofynnwch am help a chynlluniwch a threfnwch eich amser. Nhw sy'n eich adnabod orau a gallant gynnig atebion ymarferol i'ch helpu i ymlacio. 

Cofiwch orffwys. Yn fwy na dim, byddwch yn garedig wrthych chi'ch hun. Nid peiriannau ydym. Mae'n rhaid i weithio'n galed fynd law yn llaw ag adegau i ymlacio a dadflino. Ewch i'r gwely yn gynnar, gwrandewch ar gerddoriaeth, darllenwch lyfr a cheisiwch gael noson dda o gwsg. Cofiwch fod eich gorau yn ddigon da! 

Os oes angen cymorth neu gyngor pellach arnoch neu rywun i wrando arnoch, mae croeso i chi gysylltu â Llinell Wybodaeth Mind ar 0300 123 3393. Rydym yma i chi.