Sicrhau bod ein system arholiadau yn iawn

  Gan Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Cymru

Gydag arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch wedi dod i ben am flwyddyn arall, mae'n amser i bawb ddal eu gwynt a chyfri'r diwrnodau tan y canlyniadau. Ac ar gyfer 2018, mae rhai agweddau newydd i'w cadw mewn cof.

Roedd tymor arholiadau'r haf diwethaf yn drobwynt i addysg yng Nghymru. Am y tro cyntaf, gwnaeth dysgwyr sefyll arholiadau TGAU a Safon Uwch wedi'u cynllunio'n benodol i Gymru a'u dyfarnu'n annibynnol ar y cymwysterau a astudiwyd yng ngweddill y DU.

Eleni, byddwn yn gweld hyd yn oed mwy o gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch newydd, diwygiedig, yn cael eu harholi a'u dyfarnu am y tro cyntaf. Gyda chymwysterau etifeddol hefyd yn cael eu dyfarnu am y tro olaf mewn nifer o bynciau, ymddengys mai'r haf hwn oedd y gyfres arholiadau brysuraf hyd yn hyn.

Felrheoleiddiwr, ein rôl ni yw sicrhau bod y cymwysterau a astudir yng Nghymru o ansawdd uchel a'u bod yn fesur cywir, teg a dibynadwy o gyrhaeddiad. Ein rôl ni hefyd yw sicrhau bod athrawon, dysgwyr a'r cyhoedd yn deall  y newidiadau i gymwysterau yng Nghymru yn llawn a sut y gellir eu cymharu â newidiadau mewn mannau eraill yn y DU.

Rydym yn cydweithio'n agos â'n cyd-reoleiddwyr ledled y DU i sicrhau bod cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn cyfateb i'w gilydd lle bynnag y cânt ei sefyll.Fellymae myfyrwyr yn parhau i astudio cymwysterau TGAU a Safon Uwch o'r un maint ac sydd yr un mor anodd, p'un a ydynt yn eu sefyll yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Er bod y cymwysterau newydd wedi'u diweddaru, maent yr un mor hygyrch â'r rhai hynny y maent yn eu disodli.

Rydym wedi adnewyddu'r cymwysterau er mwyn sicrhau bod y cynnwys a'r asesiadau yn addas ar gyfer y dyfodol. Felly, ni ddylai dysgwr sy'n astudio fersiwn newydd o gymhwyster TGAU fod â mwy na llai o siawns o gael yr un radd na phetai'n astudio hen fersiwn y cymhwyster.

Rydym yn goruchwylio'r broses o ddyfarnu pob cymhwyster TGAU, UG a Safon Uwch yn ofalus er mwyn sicrhau y caiff myfyrwyr eleni eu trin yn yr un ffordd â myfyrwyr mewn blynyddoedd blaenorol, er mwyn iddynt allu bod yn hyderus bod eu canlyniadau yn adlewyrchiad teg o'u perfformiad.

Dylid bod yn ymwybodol o rai gwahaniaethau pwysig. Yma yng Nghymru, er enghraifft, rydym wedi cadw'r graddau A*-G  ar gyfer cymwysterau TGAU y mae prifysgolion a chyflogwyr yn ymwybodol ohonynt ac yn eu deall.

Yn y cyfamser, bydd cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr yn defnyddio system 9 i 1 newydd ac mae Gogledd Iwerddon wedi cyflwyno gradd C* newydd.

Mae cymwysterau Safon Uwch newydd a gynlluniwyd ar gyfer Cymru yn parhau i gynnwys elfennau o UG ac U2, gydachanlyniadau UG yn cyfrif tuag at cymhwysterSafon Uwch. Yn y cyfamser, tra bod cynnwys cymwysterau UG a Safon Uwch yn Lloegr yn parhau i orgyffwrdd, ni all canlyniadau UG gyfrif tuag at gymhwyster Safon Uwch - rhaid i fyfyrwyr sy'n sefyll cymwysterau Safon Uwch sefyll arholiadau sy'n cwmpasu cynnwys UG eto.

Ceir rhai gwahaniaethau hefyd mewn pynciau unigol lle y cynlluniwyd y cynnwys i fod yn fwy perthnasol i gyd-destun Cymreig.

Fel rhan o gymhwyster TGAU Hanes, er enghraifft, mae uned un yn gofyn i ddysgwyr ystyried safbwynt Cymreig o fewn cyd-destun hanesyddol ehangach megis yn ystod cyfnod y Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad 1930-1951. Neu mae'r cymhwyster TGAU Llenyddiaeth Saesneg newydd yn cynnwys adran am Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg.

Mae rhai o'r cymwysterau TGAU a gaiff eu dyfarnu am y tro cyntaf eleni yn y pynciau Gwyddoniaeth. Mae'r rhain yn cynnwys cymwysterau TGAU ar wahân mewn Bioleg, Cemeg, Ffiseg a Gwyddoniaeth Gymhwysol, ynghyd â dau gymhwyster TGAU 'dwyradd', sef un mewn Gwyddoniaeth a'r llall mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.

Mae'r cynnwys a'r asesiadau ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd hyn wedi cael eu diweddaru, ac maent yn cynnwys asesiad o sgiliau labordy ymarferol myfyrwyr o hyd.  Maent yn gymwysterau unedol, felly bydd myfyrwyr yn sefyll arholiadau mewn rhai unedau ar ddiwedd Blwyddyn 10 fel arfer, a chaiff y radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster ei dyfarnu ar ddiwedd Blwyddyn 11, pan fydd pob uned wedi'i chwblhau.

Gwyddom fod myfyrwyr ac athrawon ledled Cymru wedi gweithio'n galed i baratoi ar gyfer eu harholiadau, rhai ar gyfer manylebau newydd sbon, ac eraill ar gyfer manylebau sydd wedi ennill eu plwyf. Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod eu canlyniadau yn adlewyrchiad gwir o ymdrech a gallu.