150 o adnoddau Cymraeg a dwyieithog newydd i gefnogi’r sector ôl-16

Bydd yr adnoddau yn cefnogi’r addysgwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i bob dysgwr a phrentis beth bynnag eu sgiliau Cymraeg.

Mae 150 o adnoddau newydd Cymraeg a dwyieithog wedi eu cyhoeddi ar y Porth Adnoddau, gwefan adnoddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn cefnogi darlithwyr ac ymarferwyr mewn colegau addysg bellach a hyfforddwyr yn y maes prentisiaethau.

Bydd yr adnoddau yn cefnogi’r addysgwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i bob dysgwr a phrentis beth bynnag eu sgiliau Cymraeg yn unol ag amcanion y Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cymraeg a lansiwyd yn 2019.

Ariannwyd y prosiect yn dilyn grant o £150,000 gan Lywodraeth Cymru a’r nod yw sicrhau bod adnoddau dysgu cyfunol o’r radd flaenaf ar gael yn ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg o Lefel 1 i 3 ar draws y meysydd blaenoriaeth sef Iechyd a Gofal, Gofal Plant, Gwasanaethau Cyhoeddus ac Amaeth.

Mae’r tîm ôl-16 o fewn y Coleg wedi bod yn arwain y prosiect cenedlaethol i greu a diweddaru’r adnoddau ar draws y pynciau blaenoriaeth ar y cyd gyda’n cydlynwyr pwnc sy’n arbenigwyr profiadol yn eu meysydd. Drwy gydweithio gydag arbenigwyr e-ddysgu meant wedi sicrhau bod yr adnoddau sydd wedi eu datblygu yn cwrdd ag anghenion darlithwyr ac ymarferwyr yng Nghymru ac yn llenwi’r bylchau a adnabuwyd o ran diffyg adnoddau Cymraeg a dwyieithog.

Ar hyn o bryd ryn ni’n gwybod mai canran isel iawn o weithgareddau dysgu yn y sector ôl-16 sy’n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ond mae’r Cynllun Gweithredu yn anelu at gynnydd sylweddol dros y blynyddoedd i ddod. Mae sicrhau bod adnoddau addas ar gael i ymarferwyr, darlithwyr a hyfforddwyr yn allweddol i wireddu amcanion y cynllun yn enwedig o gofio mai canran gymharol isel o’r gweithlu sy’n ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg.

Bydd y prosiect yn cael effaith bellgyrhaeddol ar amcanion Strategaeth Cymraeg 2050 y Llywodraeth i “ddatblygu darpariaeth addysg ôl-orfodol sy’n cynyddu cyfraddau dilyniant ac yn cefnogi pawb, ni waeth pa mor rhugl eu Cymraeg, i ddatblygu sgiliau yn yr iaith i’w defnyddio’n gymdeithasol ac yn y gweithle.”

I gefnogi prentisiaid yn benodol, mae’r Coleg wedi comisiynu “Prentis-iaith ar Lefel Dealltwriaeth”. Mae’r adnodd yn cefnogi hyfforddeion sydd yn meddu ar rywfaint o ddealltwriaeth o’r Gymraeg i ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Mae hyn yn dilyn llwyddiant y fersiwn wreiddiol, “Prentis-iaith ar Lefel Ymwybyddiaeth”, a gomisiynwyd yn flaenorol ar gyfer datblygu ymwybyddiaeth iaith sydd wedi cael ei lawrlwytho o’r Porth Adnoddau dros 11,000 o weithiau.

Mae 14 o adnoddau wedi eu creu a’u diweddaru yn y maes Gofal Plant, 16 yn y maes Iechyd a Gofal, 62 yn y maes Gwasanaethau Cymdeithasol a 63 yn y maes Amaeth.  

Gellid dod o hyd i’r holl adnoddau newydd drwy’r Porth Adnoddau a hoffem gymryd y cyfle i annog ymarferwyr a darlithwyr yn y sector ôl-16 i fwrw golwg arnyn nhw. Does dim rhaid eich bod yn siaradwyr Cymraeg i’w defnyddio – mae rhywbeth yna i bawb.

I gysylltu gyda’r Coleg am ein gwaith yn y sector ôl-16 neu i gynnig adborth ar yr adnoddau e-bostiwch gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk.