Grŵp Cynghori ar Ymchwil Cymwysterau Cymru

Prif ddiben ein Grŵp Cynghori ar Ymchwil yw helpu'r sefydliad i gyflawni ei brif nodau, sef sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr ac yn ennyn hyder y cyhoedd.

Sefydlwyd y grŵp er mwyn helpu i ddatblygu'r gwaith ymchwil a wneir gan y sefydliad drwy ddarparu cyngor ar ddyluniad yr ymchwil, y fethodoleg, y gwaith dadansoddi a'r broses adrodd ar ganfyddiadau, ynghyd â herio hyn oll.

Mae'r grŵp yn cynnwys y cadeirydd, hyd at chwe aelod allanol ac un aelod o Fwrdd Cymwysterau Cymru.

Mae'r grŵp yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn o leiaf, ond gall aelodau roi cyngor ychwanegol yn ôl yr angen. I gael rhagor o wybodaeth am y cylch gorchwyl.