Datganiad Cydymffurfiaeth

Beth yw'r datganiad cydymffurfiaeth?

Mae'r datganiad cydymffurfiaeth yn adnodd monitro allweddol sy'n ategu ein dull rheoleiddio a arweinir gan wybodaeth ac sy'n seiliedig ar risg. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a'r dystiolaeth a gesglir o'r datganiadau cydymffurfiaeth, ynghyd â gwybodaeth a thystiolaeth arall, i fonitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu â'n Hamodau Cydnabod Safonol.

Pwy sy'n cwblhau datganiad cydymffurfiaeth?

Rhaid i bob corff dyfarnu a reoleiddir gennym gwblhau datganiad cydymffurfiaeth bob blwyddyn. Gofynnwn i gyrff dyfarnu ddatgan p'un a ydynt yn cydymffurfio â'n Hamodau Cydnabod Safonol a ph'un a ydynt yn debygol o gydymffurfio dros y 12 mis nesaf. Os bydd corff dyfarnu yn datgan ei fod yn methu â chydymffurfio, a / neu'n debygol o fethu â chydymffurfio o fewn y 12 mis nesaf, gofynnwn iddo gyflwyno cynllun gweithredu yn nodi'r camau y bydd yn eu cymryd er mwyn cydymffurfio. Hefyd, mae gennym linellau ymholi wedi'u targedu a gofynnwn i gyrff dyfarnu roi tystiolaeth o gydymffurfiaeth â rhai Amodau Cydnabod Safonol i ni.

Beth sy'n digwydd os na fydd corff dyfarnu yn cydymffurfio?

Mae'r datganiad cydymffurfiaeth yn seiliedig ar broses hunanwerthuso'r corff dyfarnu o'i statws cydymffurfiaeth yn erbyn yr holl Amodau Cydnabod Safonol. Rydym yn disgwyl i gyrff dyfarnu gael proses effeithiol ar waith er mwyn monitro eu cydymffurfiaeth yn barhaus. Gall cyrff dyfarnu sydd â phrosesau hunanwerthuso effeithiol ar waith nodi diffyg cydymffurfio presennol a / neu debygol. Disgwyliwn i bob corff dyfarnu sy'n datgan diffyg cydymffurfiaeth ar hyn o bryd a / neu debygol yn y dyfodol amlinellu'r camau mae'n eu cymryd i gydymffurfio. Gan ddibynnu ar natur y diffyg cydymffurfio, efallai na fydd hwn yn bryder sylweddol os oes ganddynt gynllun clir ar waith er mwyn mynd i'r afael â'r mater a dychwelyd at gydymffurfiaeth lawn. Monitrwn hynt cyrff dyfarnu wrth gymryd camau gweithredu yn agos.