Cwynion am gyrff dyfarnu

O bryd i'w gilydd, gall fod rheswm gan ddefnyddwyr y system gymwysterau dros gwyno am gorff dyfarnu.  Fel arfer, ymdrinnir â'r gŵyn gan y corff dyfarnu heb fod angen tynnu sylw Cymwysterau Cymru ati.  Os caiff cwyn am gymhwyster a reoleiddir ei hystyried gan gorff dyfarnu, ond na chaiff ei datrys, yna gallwn ei hystyried.

Mae cwynion yn ffynhonnell wybodaeth bwysig am y system gymwysterau ac rydym yn eu hystyried o ddifrif. Os oes gennych gŵyn am gorff dyfarnu neu gymhwyster rheoleiddiedig, dylech gysylltu â'r corff dyfarnu i ddechrau.

Fodd bynnag, os ydych wedi cwblhau proses gwynion y corff dyfarnu a'ch bod yn dal i deimlo'n anfodlon, dylech dynnu ein sylw at y gŵyn.

Mae ein polisi 'Cwynion am Gyrff Dyfarnu' ar gael isod. Eglura:

  • sut i wneud cwyn am gorff dyfarnu;
  • pwy all wneud cwyn;
  • o dan ba amgylchiadau yr ymdriniwn â chŵyn;
  • sut yr ymdriniwn â chŵyn;
  • y camau nesaf y gallwch eu cymryd os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym yn ymdrin â'ch cwyn.