Dynodi cymwysterau

Gall Cymwysterau Cymru hefyd ddynodi cymhwyster yn un sy'n gymwys i'w ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed.

Mae dynodi yn golygu ein bod yn rheoleiddio'r corff dyfarnu sy'n cynnig y cymhwyster a'n bod yn fodlon ei bod yn briodol cynnig y cymhwyster ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus i bobl ifanc.

Gwneud cais i gymeradwyo neu ddynodi cymhwyster

Gall corff dyfarnu cydnabyddedig wneud cais i gymeradwyo neu ddynodi cymwysterau yng Nghymru. I wneud hynny, rhaid iddo greu a chyflwyno cymhwyster ar Cymwysterau yng Nghymru (QiW). Byddwn yn ystyried cymeradwyo cymhwyster os bydd ar y Rhestr o Gymwysterau Blaenoriaethol, neu os yw'n cyd-fynd â'r polisi ar Gymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn flaenoriaethol; fel arall, byddwn yn ystyried ei ddynodi. I gael rhagor o wybodaeth am sut i greu a chyflwyno cymwysterau i QiW, cliciwch yma.

Rheolau a Pholisi Dynodi

Mae’r Rheolau i wneud cais i ddynodi cymwysterau ar gael yma.  Ein polisi dynodi ar gael yma.

Canllawiau Dynodi

Canllaw Dynodi – Cyrff Dyfarnu

Canllaw QiW - Cais Corff Dyfarnu i ddiwygio cymwysterau Dynodedig

Canllaw Canolfannau i QiW

Cymwysterau sydd wedi'u cymeradwyo neu eu dynodi

Mae rhestr o'r cymwysterau sydd wedi'u cymeradwyo neu eu dynodi ar gael ar QiW.

Cymwysterau TGAU a Safon Uwch Dynodedig

Mewn pynciau lle rydym wedi diwygio cymhwyster TGAU neu Safon Uwch yn benodol i Gymru, dim ond y cymhwyster hwnnw fydd yn gymwys i gael arian cyhoeddus yng Nghymru. Mewn pynciau lle nad oes cymhwyster TGAU neu Safon Uwch penodol i Gymru, bydd dysgwyr a ariennir gan y wladwriaeth yn gallu dewis o blith y cymwysterau TGAU a Safon Uwch a ddiwygiwyd yn Lloegr – ar yr amod ein bod wedi dynodi'r cymwysterau hynny'n gymwysterau sy'n gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru.

Mae cymwysterau TGAU a Safon Uwch sydd wedi'u diwygio yn Lloegr wedi'u cynllunio i fodloni gofynion Ofqual. Maent yn wahanol mewn sawl ffordd bwysig i'r cymwysterau TGAU a Safon Uwch a ddatblygwyd yn benodol i Gymru. Er enghraifft, caiff graddau cymwysterau TGAU newydd a ddiwygiwyd i Loegr eu pennu ar raddfa o 9 i 1, yn hytrach nag A* i G; ac mae'r cymwysterau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch newydd yn Lloegr wedi'u gwahanu, felly nid yw canlyniadau'r Safon Uwch Gyfrannol yn cyfrannu at y radd a ddyfernir ar gyfer y cymhwyster Safon Uwch. Ceir rhagor o wybodaeth am y prif bethau sy'n debyg ac yn wahanol rhwng cymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yma.

Byddwn ond yn dynodi cymhwyster TGAU neu Safon Uwch mewn pwnc sydd wedi'i ddiwygio yn Lloegr ar ôl iddo gael ei achredu gan Ofqual.

Ceir hefyd restr lawn o'r pynciau TGAU a Safon Uwch dynodedig a fydd ar gael yng Nghymru yma.

Y cyrff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau hyn yn Lloegr sy'n benderfynu a ydynt am wneud cais i'w dynodi yng Nghymru. Er mwyn annog cyrff dyfarnu i gynnig yr ystod ehangaf bosibl o bynciau i ddysgwyr yng Nghymru, nid ydym yn mynnu bod y cymwysterau hyn ar gael ganddynt yn Gymraeg. Fodd bynnag, mae'n ofynnol iddynt gyhoeddi datganiad ar gyfer pob cymhwyster sy'n cadarnhau p'un a fydd ar gael yn Gymraeg ac, os felly, yn egluro sut i ofyn am asesiad yn Gymraeg.

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau hyn yn Lloegr wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu eu cynnig ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru fel a ganlyn.

  • Bydd AQA yn cynnig ei gymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru. Nid yw'n bwriadu cynnig unrhyw rai o'i gymwysterau TGAU na Safon Uwch diwygiedig yn Gymraeg.
  • Bydd OCR yn cynnig ei gymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru. Nid yw'n bwriadu cynnig unrhyw rai o'i gymwysterau TGAU na Safon Uwch diwygiedig yn Gymraeg.
  • Bydd Pearson yn cynnig ei gymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru. Bydd yn cynnig asesiad cyfrwng Cymraeg ar gyfer pynciau lle cafwyd galw am hyn yn y gorffennol a phan y byddai'n ymarferol weithredol i gynnig y ddarpariaeth hon yn y dyfodol.
  • O dan frand Eduqas, mae CBAC yn cynnig nifer o'r cymwysterau TGAU a Safon Uwch a restrir yn Lloegr. Bydd hefyd yn sicrhau bod pob cymhwyster a restrir a gynigir yn y fath fodd ar gael ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru. Bydd yn cynnig asesiadau yn Gymraeg ym mhob un ohonynt ar gais.